Input:

9/1962 Sb., Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty Garance

č. 9/1962 Sb., Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty
[zrušeno nepřímo č. 41/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů
ze dne 22. ledna 1962
o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty
Podle článku II zákona č. 147/1961 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Jakeš v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 9/1962 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1956 č. 67 Sb.,
o hospodaření s byty, ve znění z pozdějších předpisů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Zdravé bydlení je jednou ze životních podmínek každého jednotlivce a tím i základní složkou životní úrovně obyvatelstva měst i venkova. Stát pečuje o zvyšování úrovně obyvatel i na tomto úseku a stará se, aby se s byty správně hospodařilo.
(2) Úkoly s tím spojené zajišťují především místní národní výbory, které mají nejlepší možnost hospodařit s byty na základě posouzení místních podmínek a se znalostí poměrů každého jednotlivého občana, s přihlédnutím k rozvoji národního hospodářství. Při plnění těchto úkolů vytvářejí národní výbory podmínky, aby se na provádění bytové politiky v co největším počtu podíleli pracující a společenské organizace, zejména Revoluční odborové hnutí, a aby přitom byla plně uplatněna iniciativa a aktivita občanů.
ČÁST PRVNÍ
PŘEHLED O BYTOVÉM PROSTORU
§ 2
Ohlašovací povinnost
(1) Vlastníci domů a uživatelé bytů jsou povinni hlásit národnímu výboru skutečnosti, jichž potřebuje k tomu, aby mohl hospodařit s byty podle tohoto zákona; jsou také povinni podat národnímu výboru potřebná vysvětlení.
(2) Skutečnosti, jež se týkají vojenských bytů, hlásí se též náčelníku posádky (dále jen „náčelník“).
ČÁST DRUHÁ
ROZDĚLENÍ BYTOVÉHO PROSTORU
Oddíl 1
SEZNAMY A POŘADNÍKY
Článek 1
SEZNAMY UCHAZEČŮ
§ 3
Místní seznamy
(1) Místní národní výbor vede v každé obci seznam osob, které nemají v obci vlastního bytu nebo v ní bydlí ve vlastním bytě, který je zdravotně závadný nebo zdravotně nevhodný nebo jejž musí vyklidit, poněvadž vlastník domu má proti nim exekuční titul k jeho vyklizení, a ucházejí se v obci o byt (dále jen „uchazeči“).
(2) V obcích, jež mají více než 5000 obyvatel nebo jsou sídlem okresního národního výboru anebo které určí okresní národní výbor, zapíše místní národní výbor do seznamu uchazeče, kteří nemají v obci vlastního bytu, jen tehdy, jestliže v obci trvale pracují.
§ 4
Seznamy zaměstnanců organizací
Rozpočtové, hospodářské a jiné organizace socialistického sektoru (dále jen „organizace“), které mají podnikové byty (§ 77 odst. 1), vedou pro každou obec, v níž jsou tyto byty, seznamy uchazečů, kteří jsou jejich zaměstnanci a v obci trvale pracují.
§ 5
Seznamy vojáků z povolání a příslušníků ministerstva vnitra
(1) Náčelníci vedou pro každou obec, v níž jsou vojenské byty, seznam uchazečů, kteří jsou vojáky z povolání nebo občanskými zaměstnanci vojenské správy a vykonávají v obci službu nebo v ní trvale pracují.
(2) Krajské správy