Input:

9/1953 Sb., Vládní nařízení o hlavních energeticích, platné do 19.6.1966 Archiv

č. 9/1953 Sb., Vládní nařízení o hlavních energeticích, platné do 19.6.1966
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. ledna 1953
o hlavních energeticích.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Účel nařízení.
(1)  K řádnému vedení energetického provozu jsou podniky (závody), ústavy, úřady a jiné organisace (dále jen „závody”) v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy povinny ustanovit hlavní energetiky.
(2)  Energetickým provozem se rozumí plánovité a účelné vedení provozu energetických zařízení k zajištění zásobování, výroby energií a k zajištění řádného hospodaření energií, zejména s ohledem na celostátní energetickou potřebu.
§ 2.
Pravomoc a odpovědnost hlavních energetiků.
(1)  Hlavní energetik odpovídá za účelný, hospodárný a plynulý provoz, za údržbu a za správné využití všech výrobních energetických zařízení a těch spotřebních zařízení, která stanoví příslušné ústřední úřady, po př. orgány jimi zmocněné, v oboru své působnosti; dále odpovídá hlavní energetik za dodržování přídělů energie a odběrových, po případě dodávkových diagramů. Kontroluje provádění údržby, stav, využití a hospodárný provoz těch energetických spotřebičů, za něž neodpovídá přímo.
(2)  Hlavní energetik je oprávněn činit všechna opatření k dodržení přídělů energie, odběrových a dodávkových diagramů a k plnění operativních příkazů elektrárenského (plynárenského) dispečera; přitom je povinen dbát na potřeby výroby.
(3)  Hlavní energetik se zúčastní všech prací, jež souvisí s energetickým provozem, zejména
a)  tvorby, prověřování a zpevňování norem pro spotřebu energie na výrobní jednotku;
b)  stanovení časového rozvrhu pracovních operací a pracovní doby, a to s ohledem na využití energetických zdrojů, zejména elektráren;
c)  sestavování výrobních a investičních plánů s hlediska zajištění energie.
§ 3.
Ustanovení hlavního energetika.
(1)  Hlavního energetika jmenuje a odvolává vedoucí závodu z osob, které jsou seznámeny s energetickým zařízením závodu a s energetickými požadavky výroby a které mají