Input:

89/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví Garance

č. 89/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 24. dubna 1964
o Úmluvě vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Dne 5. října 1963 byla v Bělehradě podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Výměnou nót obou stran vstoupila Úmluva podle svého článku 5 v platnost dnem 13. března 1964.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé socialistické republiky a vlády Socialistické federativní republiky Jugoslávie vedeny přáním rozšířit přátelské vztahy o spolupráci mezi národy obou zemí i v oblasti zdravotnictví se rozhodly uzavřít tuto Úmluvu:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat spolupráci ve všech otázkách z oblasti zdravotnictví, zejména:
a)  navázáním přímého styku a spolupráce mezi řídícími orgány zdravotnictví a vědecko-výzkumnými pracovišti obou zemí,
b)  vysláním a přijímáním vědeckých a odborných pracovníků za účelem studia, zvýšení odbornosti a výměny zkušeností,
c)  účastí na kongresech, konferencích, seminářích a symposiích organizovaných na území druhé smluvní strany,
d)  výměnou informací o důležitých organizačních opatřeních v oblasti zdravotnictví,
e)  výměnou zkušeností z uplatňování léčebných metod a opatření na úseku zdravotní péče, zejména v oboru hygieny práce a chorob z povolání, hygienické a protiepidemické služby, zdravotnické osvěty, používání léčebných prostředků a léků, norem pro zdravotnická zařízení a pro lékařské nástroje a přístroje,
f)  výměnou odborné a vědecké literatury a předpisů z oblasti zdravotnictví,
g)  výměnou informací z oboru školení a doškolování zdravotnických pracovníků,
h)  výměnou statistických údajů z oboru zdravotnictví a
f)  výměnou informací o výskytu přenosných nemocí, jakož i výměnou zpráv o provedených ochranných opatřeních a prostředcích k potírání přenosných nemocí.