Input:

83/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, platné do 18.6.1970 Archiv

č. 83/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, platné do 18.6.1970
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 14. července 1961
o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Ústřední rada odborů stanoví v souhlasu s vládou Československé socialistické republiky a v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle §§ 14 a 29 zákona č. 65/1961 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
Organizace dozoru Revolučního odborového hnutí nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
§ 1
Orgány Revolučního odborového hnutí vykonávající dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
(1)  Revoluční odborové hnutí vykonává dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci těmito svými volenými orgány:
a)  závodními a dílenskými výbory základních organizací, místními výbory místních organizací a závodními důvěrníky;
b)  okresními odborovými radami a okresními výbory odborových svazů;
c)  krajskými odborovými radami a krajskými výbory odborových svazů;
d)  ústředními výbory odborových svazů;
e)  Slovenskou odborovou radou;
f)  Ústřední radou odborů.
(2)  Pomocnými a poradními orgány všech volených orgánů uvedených v odstavci 1 jsou zejména komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se zřizují podle směrnic Ústřední rady odborů.
(3)  Volené orgány Revolučního odborového hnutí používají při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci inspektorů bezpečnosti práce, kteří jsou v orgánech uvedených v odstavci 1 písm. a) voleni a v orgánech uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) ustanovováni podle zásad stanovených Ústřední radou odborů.
§ 2
Společné úkoly orgánů Revolučního odborového hnutí při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a jejich působnost
(1)  Orgány uvedené v § 1 (dále jen „orgány ROH”) při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle § 14 zákona soustavně sledují plnění povinností z něho plynoucích a kontrolují, jak orgány, které plánují nebo stanoví pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují práci, soustavně vytvářejí podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce.
(2)  Orgány ROH vedou pracující k aktivní účasti na péči o ochranu jejich života a zdraví při práci a dbají o to, aby podnětů pracujících ke zlepšování této péče bylo co nejúčelněji využíváno.
(3)  Působnost orgánů ROH se vztahuje na všechna pracoviště včetně pracovišť výrobních družstev, na pracoviště žáků a studentů při polytechnické výchově a výrobní práci, dále na dílny a laboratoře výzkumných ústavů a všeobecně vzdělávacích, odborných a vysokých škol i na hygienická, sociální a ostatní závodní zařízení pro pracující. Působnost orgánů ROH se vztahuje též na všechna pracoviště jednotných zemědělských družstev v rozsahu stanoveném zákonem (§§ 20 a 22 zákona).
(4)  Orgány ROH jsou oprávněny vyžadovat, aby předpisy a zásady