Input:

82/1965 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce, platné do 18.6.1970 Archiv

č. 82/1965 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce, platné do 18.6.1970
[zrušeno č. 60/1970 Sb.]
Vyhláška
Ústřední rady odborů
ze dne 21. července 1965,
kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce
Ústřední rada odborů stanoví podle § 41 odst. 3, § 59 odst. 1, § 103 odst. 3, § 206 odst. 1, § 207 odst. 2 a § 216 odst. 1 zákoníku práce . 65/1965 Sb., (dále jen „zákoník“), § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí a podle čl. 9 a 10 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference v květnu 1965:
ČÁST PRVNÍ
Rozhodčí řízení
§ 1
Spory projednávané v rozhodčím řízení
(1) V rozhodčím řízení se projednávají pracovní spory mezi organizací a jejím pracovníkem včetně návrhu pracovníka na zrušení kárného opatření (§ 81 odst. 5 zákoníku), je-li sporný nárok uplatněn u rozhodčího orgánu v době, kdy pracovní (učební) poměr, z něhož spor vznikl, ještě trvá.
(2) Bez ohledu na to, zda pracovní poměr mezi organizací a pracovníkem dosud trvá, projednávají se v rozhodčím řízení
a) spory o nároky vzniklé organizaci z téhož důvodu vůči několika pracovníkům, pokud aspoň jeden z nich je dosud v pracovním poměru k organizaci,
b) spory o obsah pracovních posudků,
c) spory týkající se odměn za vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory.
(3) Spory o skončení pracovního poměru včetně nároků s tímto skončením souvisejících se v rozhodčím řízení neprojednávají. Rovněž se v něm neprojednávají spory, týkající se podnikových bytů, nemocenského pojištění nebo sociálního zabezpečení a spory z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Rozhodčí orgány
§ 2
(1) Pracovní spory projednává a rozhoduje v rozhodčím řízení jako rozhodčí orgán závodní (místní) výbor základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen „závodní výbor“). Dílenský výbor a pracovněprávní komise, pokud byla v organizaci zřízena podle zásad platných pro zřizování ostatních komisí závodního výboru, mohou projednávat a rozhodnout pracovní spor jako rozhodčí orgán, jen pokud je tím pověřil závodní výbor. Spory vzniklé z takového opatření, o kterém spolurozhodoval (k němuž dal předchozí souhlas) závodní nebo dílenský výbor, je příslušný projednat vždy pouze závodní výbor.
(2) Je-li v organizaci ustaveno několik závodních výborů nebo je-li pověřeno prováděním rozhodčího řízení několik dílenských výborů, projedná spor ten rozhodčí orgán, jehož působnost se vztahuje na pracoviště, na kterém pracoval pracovník, jenž je účastníkem řízení, v době, kdy sporný nárok vznikl. Byl-li pracovník dočasně vyslán na práci do jiné organizace a sporný nárok vznikl z činnosti v této organizaci, projedná spor rozhodčí orgán, jehož působnost se vztahuje na pracoviště, na němž je pracovník trvale zařazen.
(3) Není-li v organizaci ustaven závodní ani dílenský výbor ani se na ni nevztahuje působnost některého místního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí, projedná