Input:

8/1956 Sb., Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání), platné do 30.9.1976 Archiv

č. 8/1956 Sb., Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání), platné do 30.9.1976
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1956
o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:
ČÁST PRVNÍ.
Základní ustanovení.
§ 1.
(1)  Úkolem všech orgánů zúčastněných na investiční výstavbě je zajistit kvalitním, hospodárným a rychlým prováděním investiční výstavby hospodářsky účelné a technicky správné využívání investičních prostředků a soustavně zabezpečovat a prověřovat soulad prováděných prací a dodávek se státním plánem rozvoje národního hospodářství, se schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací, se sjednanými hospodářskými smlouvami a se všemi obecně závaznými předpisy upravujícími výstavbu a provoz (užívání) nově budovaných, rozšiřovaných nebo rekonstruovaných staveb a objektů.
(2)  Splnění uvedených požadavků vyžaduje též všestranného zhodnocení provedených investičních prací a dodávek po dokončení každé stavby nebo její ucelené části. Tímto nařízením se proto upravuje:
a)  odevzdání a převzetí veškerých dokončených staveb nebo jejich ucelených částí mezi investorem a jeho dodavateli;
b)  provedení zkušebního provozu, pokud to povaha stavby vyžaduje;
c)  uvedení dokončených staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání).
§ 2.
Rozsah platnosti nařízení.
(1)  Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na stavby zařazené do státního plánu investiční výstavby a provádění dodavatelským způsobem; ustanovení části čtvrté o uvedení dokončených staveb nebo jejich provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání) se vztahují na veškeré stavby, tedy i na stavby prováděné investorem ve vlastní režii a na stavby nezařazené do státního plánu investiční výstavby.
(2)  Ustanovení části druhé tohoto nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí a ustanovení části třetí o zkušebním provozu se vztahují též na generální opravy zadávané organisacemi státního socialistického sektoru, jestliže je k těmto generálním opravám třeba stavebních nebo montážních prací prováděných dodavatelským způsobem.
(3)  Pro stavby a generální opravy, které provádějí organisace státního socialistického sektoru jako investoři ve vlastní režii, jakož i pro stavby prováděné z prostředků ředitelských fondů, upraví způsob odevzdání a převzetí a provádění zkušebního provozu prováděcími předpisy (§ 29 odst. 1) podle zásad části druhé a třetí tohoto nařízení jednotlivá ministerstva.
ČÁST DRUHÁ.
Odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí.
§ 3
(1)  Dokončené stavby nebo jejich ucelené části odevzdává dodavatel investorovi, který je přejímá. Dodavatelem se rozumí generální dodavatel stavebních montážních prací, a není-li ho, jiný dodavatel stavebních nebo montážních prací.
(2)  Dokončenými stavbami nebo jejich ucelenými částmi se rozumějí