Input:

79/1960 Sb., Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 79/1960 Sb., Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze, platné do 31.12.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. června 1960
o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 15 odst. 2 a § 45 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory v Praze organizují za nejširší účasti pracujících výstavbu města a jeho hospodářský a kulturní rozvoj. Zabezpečují, aby hlavní město socialistického státu bylo příkladem pro ostatní města v uspokojování potřeb pracujících a ve zvyšování jejich životní a kulturní úrovně.
Pravomoc a odpovědnost Národního výboru hlavního města Prahy
§ 2
Národní výbor hlavního města Prahy má postavení krajského národního výboru; rozsah jeho pravomoci a odpovědnosti se stanoví se zřetelem na to, že Praha tvoří jednotný městský celek s velkou koncentrací obyvatelstva, široce rozvinutým průmyslem a městským hospodářstvím a se značným soustředěním společenských, kulturních a vědeckých institucí. Národní výbor hlavního města Prahy řídí výstavbu, hospodářský a kulturní rozvoj města plánem, který stanoví na základě státního plánu rozvoje národního hospodářství.
§ 3
(1)  Národní výbor hlavního města Prahy řídí a plánuje výstavbu města a komplexní rozvoj jeho hospodářství a kultury; koordinuje činnost podniků a zařízení podřízených ministerstvům (ústředním orgánům) s činností podniků a zařízení podřízených národním výborům; zabezpečuje soulad rozvoje všech podniků a zařízení se zájmy a potřebami hlavního města. Dbá přitom o plánovitý a rovnoměrný rozvoj všech obvodů města.
(2)  Při řízení jednotlivých odvětví hospodářství a kultury plní Národní výbor hlavního města Prahy tyto hlavní úkoly:
-  organizuje komplexní bytovou a občanskou výstavbu; řídí plánovitě výstavbu města a uchování jeho historických částí;
-  zajišťuje účelné uspořádání a rozvoj městské dopravy, výstavbu a údržbu komunikační sítě a čistotu města;
-  zajišťuje zásobování města vodou a teplem, městské osvětlení a čistotu vodních toků i ovzduší;
-  rozpracovává celkovou koncepci rozvoje služeb a místní výroby a zabezpečuje plné uspokojování potřeb obyvatelstva;
-  pečuje o zásobování obyvatelstva potravinami a průmyslovým zbožím, o rozvoj a vybavenost maloobchodní sítě a veřejného stravování;
-  dbá o účelné využití zemědělské půdy ve svém územním obvodu, o údržbu a rozšiřování sadů, parků a jiných ploch městské zeleně;
-  řídí rozvoj vzdělání, kultury a umění, napomáhá rozvoji školských a kulturních zařízení v jednotlivých obvodech a usměrňuje jejich pedagogickou a odborně politickou činnost;
-  určuje zásadní koncepci zdravotnictví a zajišťuje jeho proporcionální rozvoj na území města; zabezpečuje vysokou úroveň činnosti zdravotnických zařízení;
-  pečuje o požární ochranu a organizuje opatření proti živelním pohromám;
-  usměrňuje provádění sociálního zabezpečení a odpovídá za činnost ústavů a