Input:

76/1969 Sb., Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969 Garance

č. 76/1969 Sb., Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. července 1969
o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
Česká národní rada se usnesla při projednání rozdělení státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rozpočty národní a federální, vycházejíc z příslušných ustanovení zákona č. 158/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních, jakož i ve smyslu ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákoně:
§ 1
Stanovení výše státního rozpočtu České socialistické republiky
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České
 
socialistické republiky na rok 1969 se stanoví částkou
86 711 820 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu částkou
86 711 820 000 Kčs.
(2) Dotace a subvence ze státního rozpočtu Československé socialistické republiky do státního rozpočtu České socialistické republiky činí
1 112 989 000 Kčs.
(3) Ve státním rozpočtu České socialistické republiky jsou obsaženy rozpočty národních výborů souhrnným finančním vztahem k ústřednímu rozpočtu (dotacemi z ústředního rozpočtu) ve výši
11 312 164 000 Kčs
a účelovými subvencemi poskytovanými z ústředního rozpočtu do rozpočtů národních výborů ve výši
12 570 757 000 Kčs.
(4) Vláda České socialistické republiky se zmocňuje promítnout do státního rozpočtu:
a) úpravu dotací a subvencí národních výborů, jestliže se
- v důsledku opatření vlády nebo opatření ústředních orgánů změní podmínky, za nichž byly dotace a subvence stanoveny,
- nezahájí výstavba plánovaného počtu bytů v komunální, družstevní a individuální výstavbě,
- nedodrží úkoly v zůstatcích rozpočtových nákladů staveb pro rok 1969, na jejichž základě byly subvence na investice stanoveny;
b) finanční důsledky vyplývající ze změn v organizačním uspořádání a dodatečně provedených delimitací mezi státními rozpočty Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské