Input:

74/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění účinném k 1.5.2020 Garance

č. 74/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
vkládá nový § 20a; nové přechodné ustanovení
62/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění, celkem 47 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
17/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 14 odst. 1 a § 17; nová přechodná ustanovení
17/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 2 písm. c), § 17 odst. 6 a přílohy č. 3 až 8
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 5 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 1 písm. a) a § 17 odst. 4; nové přechodné ustanovení
34/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
mění, celkem 38ovelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
58/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 2, § 6, § 8, § 11, § 12, § 16 a § 17; nová přechodná ustanovení
332/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 17 odst. 14; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 20a; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.
§ 2
Opatření dobré životní podmínky zvířat
(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:
a) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,
b) zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic,
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje
1. titul zlepšení životních podmínek pro prasničky a
2. titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a
e) zvětšení plochy pro odstavená selata.
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému s tržní produkcí mléka, u které je v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat3) (dále jen „ústřední evidence“) zaznamenán alespoň 1 porod,
b) suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti,
c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,
e) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a
f) dobou závazku období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která
a) je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,
b) ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
c) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) a e); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) O poskytnutí dotace může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Hospodářství evidované v ústřední evidenci3) (dále jen „hospodářství“), na kterém chová osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle