Input:

74/1953 Sb., Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru, platné do 31.8.1957 Archiv

č. 74/1953 Sb., Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru, platné do 31.8.1957
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953
o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Na vojáky z řad mužstva a poddůstojníků (vyjma poddůstojníky z povolání), kteří jsou příslušníky vojenských pracovních oddílů přidělených na práci do podniků socialistického sektoru (dále jen „příslušníci vojenských oddílů”), se vztahují ustanovení zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Právní poměr mezi příslušníky vojenských oddílů a podniky socialistického sektoru, v nichž konají práce (dále jen „podniky”), se posuzuje pro účely uvedeného zákona jako pracovní poměr s odchylkami uvedenými v § 2.
§ 2.
(1)  Příslušníci vojenských oddílů jsou účastníky vojenské nemocenské péče podle zákona č. 236/1948 Sb., o vojenské nemocenské péči, a neposkytují se jim dávky nemocenského pojištění podle zákona o národním pojištění.
(2)  Pojistné národního pojištění se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech příslušníků vojenských oddílů u téhož zaměstnavatele a činí 15 %. Z tohoto pojistného odvádějí podniky vojenské správě 5 % a Revolučnímu odborovému hnutí (orgánům provádějícím nemocenské pojištění) 10 %. Vyměřovacím základem pro pojistné je mzda za práci podle - 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, pokud není podle § 4 téhož zákona od daně osvobozena.
(3)  Pojištění vzniká dnem, kterým voják jako