Input:

71/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, platné do 27.6.2001 Archiv

č. 71/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, platné do 27.6.2001
[zrušeno č. 123/2001 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. června 1966
o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
Dne 17. května 1965 byla ve Varšavě podepsána Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství.
S Úmluvou vyslovilo souhlas Národní shromáždění a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 20. dubna 1966.
Podle svého článku 14 odstavce 1. vstoupila Úmluva v platnost dnem 20. května 1966.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
ÚMLUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky,
majíce na zřeteli, že se vyskytuje určitý počet osob, které obě Smluvní strany podle svého zákonodárství považují za své občany,
a vedeni přáním odstranit dvojí státní občanství těchto osob na základě jejich dobrovolného rozhodnutí a zabránit vzniku dvojího státního občanství,
rozhodli se uzavřít tuto Úmluvu a jmenovali za tím účelem svými zmocněnci:
president Československé socialistické republiky
Oskara Jeleňa,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé socialistické republiky v Polské lidové republice;
státní rada Polské lidové republiky
Mariana Naszkowského,
státního podtajemníka v ministerstvu zahraničních věcí Polské lidové republiky,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Osoby, které v den, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost, mají současně státní občanství obou Smluvních stran, mohou si zvolit státní občanství té Smluvní strany, které si přejí zachovat.
Článek 2
1. Osoby uvedené v článku 1, které žijí na území jedné ze Smluvních stran a zvolí si státní občanství druhé Smluvní strany, podají o tom písemné prohlášení diplomatické misi nebo příslušnému konzulárnímu úřadu druhé Smluvní strany.
2. Osoby uvedené v článku 1, které žijí na území třetího státu, podají písemné prohlášení o volbě státního občanství diplomatické misi nebo příslušnému konzulárnímu úřadu té Smluvní strany, jejíž státní občanství si volí.
3. Pro podání prohlášení o volbě státního občanství, které se podává ve dvou vyhotoveních, se stanoví lhůt jednoho roku ode dne, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost.
Článek 3
1. Prohlášení o volbě státního občanství jsou oprávněny podat jen zletilé osoby,.
2. Za zletilé podle této Úmluvy se považují osoby, které dovršily 18. rok věku, nebo osoby mladší, které uzavřely manželství.
Článek 4
1. Nezletilé děti, které v