Input:

7/1946 Sb., Zákon o hromadném poručenství, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 7/1946 Sb., Zákon o hromadném poručenství, platné do 31.12.1952
ZÁKON
ze dne 9. ledna 1946
o hromadném poručenství.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ.
Kdo může býti pověřen hromadným poručenstvím.
§ 1.
Přednosta poručenského soudu (v tomto zákoně dále „soud”) může pověřiti hromadným poručenstvím:
1.  okresní péči o mládež pro obvod, na který se vztahuje její působnost, nebo
2.  okres pro obvod soudu, nebyla-li úkoly hromadného poručenství pověřena okresní péče o mládež, nebo
3.  obec pro obvod obce, nebyly-li úkoly hromadného poručenství pověřeny ani okresní péče o mládež ani okres.
§ 2.
(1)  Návrh okresní péče o mládež nebo okresu nebo obce, aby byly pověřeny hromadným poručenstvím, předloží soud se svým návrhem presidentu krajského soudu k předběžnému schválení; jde-li o pověření obce, dotáže se president krajského soudu před rozhodnutím o schválení i na mínění okresního národního výboru (okresní správní komise), pokud nejde o města statutární.
(2)  Schválení budiž odepřeno, nelze-li s jistotou očekávati, že navržená korporace bude plniti úkoly hromadného poručenství úspěšně.
§ 3.
Obce a okresy lze pověřiti hromadným poručenstvím jen, mají-li řádně vybavenou správu péče o mládež.
§ 4.
(1)  Korporace (§ 1), která byla pověřena hromadným poručenstvím, je nositelem hromadného poručenství.
(2)  Nositel hromadného poručenství vykonává je veřejnými poručníky.
§ 5.
Přednosta soudu může po schválení presidenta krajského soudu odníti nositeli hromadného poručenství pověření, vyžaduje-li to zájem poručenců; jde-li o obec, dotáže se president krajského soudu před schválením tohoto opatření na mínění okresního národního výboru, jde-li o město statutární, zemského národního výboru.
ČÁST DRUHÁ.
Úkoly nositelů hromadného poručenství.
§ 6.
Soud ustanoví nositele hromadného poručenství poručníkem v těch případech, kdy není vhodné osoby, která by byla ochotna přijmouti poručenství, nebo je-li to nutné, aby se hájily účinně práva a zájmy poručencovy.
§ 7.
(1)  K návrhu nositele hromadného poručenství může president krajského soudu, vyslechna přednostu soudu, naříditi, aby byl nositel pověřen poručenstvím nad všemi nemanželskými dětmi, které se v jeho obvodu narodí, dokud nebudou míti řádného zákonného zástupce.
(2)  President krajského soudu dá takové pověření vyhlásiti v obvodu nositele hromadného poručenství způsobem v místě obvyklým, oznámí je zemskému národnímu výboru a ten zařídí, aby o něm byly vyrozuměny osoby a ústavy uvedené v odstavci 3.
(3)  Porodní asistentky, porodní ústavy, nemocnice a podobné ústavy jsou povinny oznamovati nositelům hromadného poručenství narození nemanželských dětí do 24 hodin.
§ 8.
(1)  Soud může nositele hromadného poručenství ustanoviti též jen spoluporučníkem.
(2)  Jsou-li pro to zvláštní důvody, zvláště že poručník nemůže řádně obstarati jednotlivé úkony, může soud přenésti na nositele hromadného poručenství i jen jednotlivá práva a povinnosti poručníkovy, zejména dozor, vymáhání výživného nebo podpor, zjištění bydliště nebo pobytu nemanželského otce, vyhledávání příbuzných a vyšetřování státní nebo domovské příslušnosti.