Input:

68/1957 Sb., Zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 31.12.1986 Archiv

č. 68/1957 Sb., Zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 31.12.1986
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o umělém přerušení těhotenství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
V zájmu dalšího rozšíření péče o zdravý vývoj rodiny, ohrožované škodami způsobovanými při umělém přerušení těhotenství na zdraví a životech žen zákroky nesvědomitých osob a mimo zdravotnická zařízení, upravuje tento zákon umělé přerušení těhotenství.
Podmínky umělého přerušení těhotenství
§ 2
(1)  Těhotenství lze uměle přerušit jen se souhlasem těhotné ženy a po předchozím povolení; je-li těhotná žena zcela zbavena svéprávnosti nebo pro duševní poruchu vůbec neschopna obstarávat své věci sama, lze její souhlas nahradit souhlasem jejího zákonného zástupce.
(2)  Těhotenství lze uměle přerušit jen v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
§ 3
(1)  O povolení umělého přerušení těhotenství rozhoduje na žádost těhotné ženy (jejího zákonného zástupce) komise k tomu zřízená.
(2)  Povolení k umělému přerušení těhotenství lze udělit jen ze zdravotních důvodů nebo z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.
Protiprávní přerušení těhotenství
§ 4
(1)  Kdo těhotné ženě pomáhá nebo ji svede k tomu, aby
a)  své těhotenství si sama uměle přerušila,
b)  někoho požádala nebo někomu dovolila, aby jí těhotenství bylo uměle přerušeno jinak než způsobem přístupným podle tohoto zákona, bude potrestán pro trestný čin odnětím svobody až na dvě léta.
(2)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, má-li čin uvedený v odstavci 1 za následek těžkou újmu na zdraví těhotné ženy nebo její smrt.
§ 5
(1)  Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak než způsobem přístupným podle tohoto zákona, bude potrestán pro trestný čin odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2)  Odnětím svobody na tři až deset let bude pachatel potrestán,
a)  dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 výdělečně, nebo
b)  má-li takový čin za následek těžkou újmu na zdraví těhotné ženy nebo její smrt.
§ 6
Beztrestnost těhotné ženy
Těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo někoho o to požádá nebo mu to dovolí, není trestná.
Závěrečná ustanovení
§ 7
Ministerstvo zdravotnictví vydá v dohodě s ministerstvem spravedlnosti předpisy potřebné k provedení tohoto zákona, zejména o zdravotních a jiných důvodech zvláštního zřetele hodných (§ 3 odst. 2), o organisaci komisi a řízení prováděném těmito komisemi (§ 3 odst. 1).
§ 8
(1)  Zrušuje se ustanovení § 218 trestního zákona č. 86/1950 Sb.
(2)  Trest pravomocně uložený před účinností tohoto zákona za trestný čin usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 1 tr. zák. se nevykoná. Byl-li takový trest uložen jako trest úhrnný nebo dodatkový, užije se přiměřeně ustanovení § 392 trestního řádu.
(3)  Na pachatelku odsouzenou před účinností tohoto zákona pro trestný čin usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 1 tr. zák. se dnem účinnosti tohoto zákona hledí, jako by nebyla odsouzena.
§ 9
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři zdravotnictví a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády
 
Novotný v. r.
Firlinger v.