Input:

63/1961 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů, platné do 27.2.1964 Archiv

č. 63/1961 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů, platné do 27.2.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1961,
kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 67 zákona č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů:
ČÁST I.
Základní ustanovení
§ 1
Volby soudců okresních soudů se konají podle obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
§ 2
(1)  Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národní příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.
(2)  Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni zcela nebo zčásti svéprávnosti pro duševní poruchu.
§ 3
(1)  Soudcem z povolání okresního soudu může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který je oddán socialistickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit, v den volby dosáhl věku 23 let a svými odbornými znalostmi, zkušenostmi i morálními vlastnostmi splňuje předpoklady pro výkon odpovědné funkce soudcovské.
(2)  Soudcem okresního soudu může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který je oddán socialistickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit, v den volby dosáhl věku 21 let a svými zkušenostmi a morálními vlastnostmi splňuje předpoklady pro výkon odpovědné funkce soudcovské. Za soudce jsou voleni přední budovatelé socialismu z řad dělníků, členů jednotných zemědělských družstev, inteligence a ostatních pracujících.
§ 4
Příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako ostatní občané.
ČÁST II
Seznam voličů
§ 5
Zápis do seznamu voličů
(1)  Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, se zapisují do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
(2)  Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.
(3)  Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
§ 6
Sestavení seznamu voličů
(1)  Seznamy voličů sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.
(2)  Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.
§ 7
Vyložení seznamu voličů
(1)  Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.
(2)  V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zařídí místní národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní národní výbor může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.
§ 8
Námitkové řízení
(1)  Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní