Input:

62/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě Garance

č. 62/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.
§ 2
Oblasti Natura 2000
Oblastmi Natura 2000, na které se poskytuje dotace, jsou
a)  ptačí oblasti2) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3) ,
b)  evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu2) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3) , nebo
c)  oblasti s jinými environmentálními omezeními4) , kterými jsou území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3) , které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1)  Žadatelem o poskytnutí dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „trvalý travní porost”) vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy”).
(2)  Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen „žadatel”) může podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost”) do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace.
§ 4
Žádost
(1)  Žádost obsahuje
a)  náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)  seznam dílů půdních bloků, na které žadatel požaduje dotaci, vedených v evidenci využití půdy a výměru těchto dílů půdních bloků na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na území národního parku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou svojí výměrou nenachází na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2 a
c)  prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.
(2)  Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.
§ 5
Dotace
(1)  Fond poskytne dotaci na díl půdního bloku vedený v