Input:

61/1969 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů, platné do 31.8.1979 Archiv

č. 61/1969 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů, platné do 31.8.1979
[zrušeno č. 93/1979 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 10. června 1969
o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou radou odborových svazů podle § 11 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, § 5 odst. 1 zák. České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a čl. 9 zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci a podle § 230 odst. 2 a 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:
§ 1
Období učebního poměru
Doba učebního poměru se dělí podle na období přípravné a období odborného rozvoje, jejichž délka se řídí podle náročnosti učebních oborů a délky učební doby.1)
§ 2
Odměňování učňů v přípravném období
(1) V přípravném období obdrží učni měsíční odměnu v rozpětí stanoveném pro kategorii, do níž je učební obor zařazen.
(2) Pro stanovení měsíční odměny se učební obory zařazují do kategorie A a B. Učební obory zařazené do kategorie A jsou uvedeny v příloze č. 1, ostatní učební obory patří do kategorie B.2)
(3) Měsíční odměny se přiznávají učňům v tomto rozpětí:
v kategorii A
 
v prvním roce přípravného období
od 50,- do 100,- Kčs
ve druhém roce přípravného období
od 80,- do 190,- Kčs
v kategorii B
 
v prvním roce přípravného období
od 30,- do 80,- Kčs
ve druhém roce přípravného období
od 50,- do 120,- Kčs.
Ústřední orgány, v jejichž organizacích se vychovávají učni, mohou dohodě s příslušným orgánem odborového svazu ve výjimečných případech zvýšit horní hranici stanovenou v kategorii B pro druhý rok přípravného období až na 190,- Kčs u učebních oborů, u nichž je to odůvodněno výchovnými důvody nebo zvýšeným zájmem na získání učňů; rozhodování o tom mohou v dohodě s příslušným orgánem odborového svazu přenést na orgány nadřízené organizacím, které s učni uzavřely učební smlouvy, případně přímo na tyto organizace.
(4) Organizace určuje učni výši měsíční odměny v rámci rozpětí stanoveného v předchozím odstavci podle celkového zhodnocení jeho prospěchu, chování a výsledků v odborném výcviku za příslušné zúčtovací období.
(5) Učňům, kteří získali úplné střední vzdělání absolvováním střední všeobecně vzdělávací školy, se poskytne v celém přípravném období měsíční odměna v rozpětí stanoveném v příslušné kategorii pro druhý rok přípravného období.
(6) Přiznaná měsíční odměna se poskytuje učňům také za dobu jejich pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz nebo za dobu karantény v období přípravném, popřípadě i v období odborného rozvoje, pokud počátek pracovní neschopnosti spadá do přípravného období, nejdéle však po dobu, po kterou by se jim jinak poskytovalo nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění.3)
Odměňování učňů v období odborného rozvoje
§ 3
(1) V období odborného rozvoje se učňům přiděluje

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací