Input:

61/1961 Sb., Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení, platné do 30.6.1990 Archiv

č. 61/1961 Sb., Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení, platné do 30.6.1990
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 28. června 1961
o blokovém řízení
Ministr vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry a vedoucími ostatních ústředních úřadů podle § 29 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku:
§ 1
(1)  V blokovém řízení mohou v oboru své působnosti ukládat a vybírat pokuty do 100 Kčs za přestupky tyto orgány:
a)  orgány Veřejné bezpečnosti,
b)  revizní a kontrolní orgány ministerstva vnitřního obchodu a orgány Státní obchodní inspekce,
c)  orgány inspekce práce,
d)  náčelníci okresních obvodních a městských vojenských správ,
e)  pracovníci hygienické a protiepidemické služby,
f)  orgány národních výborů pověřené výkonem odborného požárního dozoru,
g)  orgány státní měrové služby,
h)  správci vojenských újezdů,
ch)  příslušníci sboru ozbrojené ochrany železnic,
i)  orgány celní správy,
j)  orgány plavební správy, jejích poboček a kapitánů,
k)  orgány státní báňské správy,
l)  orgány Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky,
m)  orgány vytěžovací služby nákladní silniční dopravy,
n)  orgány okresních správ státních silnic.
(2)  Orgány uvedené v odstavci 1 nepotřebují zvláštního pověření k provádění blokového řízení. Na požádání se vykáží služebním průkazem.
§ 2
Jiné než v § 1 uvedené orgány, popřípadě osoby mohou v blokovém řízení ukládat a vybírat pokuty jen, byly-li k tomu pověřeny okresním národním výborem. Okresní národní výbor uděluje pověření v nezbytně nutném rozsahu a může je kdykoliv odvolat. Pověřeným orgánům (osobám) vydá okresní národní výbor pověřovací listinu, v níž uvede, za které přestupky může v blokovém