Input:

592/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění účinném k 1.1.2024 Archiv

č. 592/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3a odst. 1 a odst. 4 písm. b)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 18 odst. 1 a 2 nahrazuje čísla, nové přechodné ustanovení
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
vkládá v § 23 odst. 6 písm. h), v § 24 odst. 4 a 5 a v § 28 větu
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 mění odst. 1, 2 a 3
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 3a, § 3c, § 14 odst. 2, § 16, § 24 odst. 2; vkládá nový § 26e; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 23 odst. 3 a odst. 6 písm. b)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 3 odst. 2 písm. f) a odst. 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a § 27a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 22 odst. 5 a mění § 23 odst. 1
285/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5 odst. 2 a § 17
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 15, § 3a odst. 2 a 5, § 3c
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 3 odst. 12 a § 25a odst. 2
138/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění v § 8 odst. 3 a 5
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 16, odst. 1 a 2, § 20 odst. 3, § 21, § 21a, § 26 odst. 2, § 27; nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 8 písm. a)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 12 odst. 2, § 20 odst. 1, § 21a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění název zákona a § 12 odst. 2
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3
401/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3a odst. 2, § 8 odst. 2, § 14 odst. 2; vkládá nový § 3d
500/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1
342/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3c odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 3a, § 5 odst. 3, § 20 odst. 1, § 24, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 3c odst. 1
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 22a
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1, § 3, § 3a, § 14 odst. 2, § 20 odst. 1; ruší § 3d
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 3 odst. 1
145/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 27 a § 27a; vkládá nový § 27b; nová přechodná ustanovení (body 1, 4 a 5 nabývají účinnosti 18.11.2017)
145/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1, § 3 odst. 1, § 20, § 21, § 21a a přílohu č. 1; vkládá § 20a až 20c, § 21b až 21f a přílohu č. 2
183/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 21d a § 21e
297/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 21d a § 21e
297/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění částku v § 3c odst. 1
297/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
mění částku v § 3c odst. 1
134/2020 Sb.
(k 27.3.2020)
vkládá nový § 28c
231/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění částku v § 3c odst. 1
231/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění částku v § 3c odst. 1
285/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá v § 3 odst. 13
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3a, § 8, § 20, § 24, § 27, § 28c; vkládá § 7a a § 8a; nová přechodná ustanovení
161/2021 Sb.
(k 10.4.2021)
vkládá § 28d
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 27a
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
vkládá § 3d a § 11a, mění § 4
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 18 odst. 1
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 3 odst. 8 písm. f)
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 14, § 15, § 20a, § 21, § 21e a § 28c; ruší § 26b a § 26d
371/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
nabývá účinnosti ustanovení § 20 odst. 8, § 21d odst. 3 a § 21e odst. 1
260/2022 Sb.
(k 31.8.2022)
mění § 3c
260/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3c
366/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3a, § 8, § 8a a § 20
173/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3d a § 11a
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 23 odst. 6 písm. b)
Oddíl I
§ 1
Předmět zákona
Tento zákon upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné”), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.
ČÁST PRVNÍ
POJISTNÉ
§ 2
Výše pojistného
(1)  Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.
(2)  Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Vyměřovací základ
§ 3
(1)  Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům55) , které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
(2)  Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o
a)  náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,
b)  odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,
c)  věrnostní přídavek horníků5) ,
d)  plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
e)  jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.
(3)  Pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.
(4)  Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu podle odstavců 1 až 3, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak.
(5)  Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil.
(6)  Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.
(7)  Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením11a) z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod11c) , je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.
(8)  Minimální vyměřovací