Input:

59/1959 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 59/1959 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven, platné do 31.12.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. srpna 1959
o občanské kontrole obchodu a provozoven
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 10 odst. 1 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
V zájmu stále širšího a kvalitnějšího uspokojování hmotných a kulturních potřeb pracujících je třeba neustále zvyšovat úroveň práce socialistického obchodu a poskytování služeb pracujícím, prohlubovat kontrolu kvality práce obchodu a provozoven, poskytování služeb obyvatelstvu i dodržování státní disciplíny a zabezpečit ochranu socialistické ho vlastnictví. Na splnění tohoto úkolu v obchodních prodejnách a v provozovnách obstarávajících služby pro obyvatelstvo se podílejí pod přímým vedením národních výborů a jejich orgánů občanští kontroloři.
§ 2
(1)  Občanské kontrolory volí místní národní výbory, a to zpravidla na dobu jednoho roku.
(2)  Návrhy pro volbu občanských kontrolorů podávají místním národním výborům zejména jejich stálé komise, uliční výbory, výbory žen, orgány Revolučního odborového hnutí a ostatní společenské organizace.
(3)  Funkci občanského kontrolora může vykonávat občan, který má právo volit do národního výboru, je občansky bezúhonný a má ostatní předpoklady, aby úspěšně vykonával svou funkci.
§ 3
(1)  Činnost občanských kontrolorů se vztahuje na obchodní prodejny, provozovny veřejného stravování, dále na provozovny podniků a jiných organizací místního hospodářství, včetně drobných provozoven místních národních výborů, na provozovny lidových výrobních družstev, ostatních organizací socialistického sektoru a soukromých živnostníků, pokud poskytují služby obyvatelstvu (jako např. opravny předmětů dlouhodobé spotřeby, provozovny provádějící údržbářské práce pro obyvatelstvo,opravny obuvi, šatstva a prádla, zakázková krejčovství, čistírny, prádelny a holičství).
(2)  Rada krajského národního výboru může rozšířit působnost občanských kontrolorů i na jiné organizace, zařízení a pracoviště a stanovit přitom občanským kontrolorům jejich úkoly.
(3)  V prodejnách a ostatních provozovnách lidových spotřebních družstev a jejich organizací plní funkci občanských kontrolorů orgány těchto družstev, popřípadě jejich organizací; tyto orgány spolupracují při své činnosti s národními výbory a jejich orgány.
§ 4
Občanští kontroloři prověřují zejména, zda prodejny a ostatní provozovny, na něž se vztahuje jejich činnost (dále jen „provozovny”), jsou dostatečně zásobeny zbožím, popřípadě materiálem potřebným k provádění služeb, zda prodávané zboží a poskytované služby jsou jakostní, zda jsou dodržovány stanovené jakostní normy a ceny, zda zaměstnanci provozoven věnují spotřebitelům náležitou péči, zda je dodržována stanovená doba provozu a zda tato doba podle místních podmínek vyhovuje pracujícím, zda jsou včas a řádně vyřizovány stížnosti a podněty pracujících.
§ 5
(1)  Občanští kontroloři jsou při své činnosti oprávněni vstupovat do provozoven, příručních skladů a všech jiných prostor bezprostředně s nimi souvisejících, vyžádat si od zaměstnanců