Input:

58/1962 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 58/1962 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu, platné do 31.3.1964
VYHLÁŠKA
ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 29. června 1962
o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu
K zabezpečení potřeb národního hospodářství základními hutními výrobky je třeba v plné míře využít všech dosažitelných zdrojů včetně nevyužitých zásob spotřebitelů. Aby nedocházelo k narušování bilanční přídělové kázně v důsledku přímého směňování, zejména nedostatkových hutních výrobků mezi podniky, je nezbytné správné rozdělování těchto výrobků prostřednictvím odbytové organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. Proto ministr hutního průmyslu a rudných dolů a hlavní arbitr Československé socialistické republiky v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, a podle § 190 a 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
ČÁST PRVNÍ
Provádění výkupu
§ 1
Předmět a rozsah
(1)  Tato vyhláška upravuje výkup a vracení do oběhu nadbytečných spotřebitelských zásob těchto fondovaných hutních výrobků: válcovaného materiálu, ocelových trubek, fondovaných druhovýrobků a neželezných kovů.
(2)  Nadbytečnými spotřebitelskými zásobami podle této vyhlášky jsou zásoby organizace,
a)  které tato organizace prokazatelně nepoužije pro plnění plánovaných úkolů v běžném roce, popřípadě do konce prvního čtvrtletí příštího roku, a
b)  jejichž velkoobchodní cena u výrobků hutnictví železa v jednotlivém sortimentním případě (tj. jakost, provedení, profil, rozměr, tloušťka) přesahuje 900 Kčs a u neželezných kovů 500 Kčs.
§ 2
Nabídka a výkup
(1)  Organizace (dále jen „spotřebitelské”) jsou povinny své nadbytečné spotřebitelské zásoby hutních výrobků písemně nabídnout oblastně příslušné hutní odbytové základně k výkupu, a to nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy zjistí, že mají tyto nadbytečné zásoby.
(2)  Spotřebitelé, kteří nabídli zásoby k výkupu hutní odbytové základně, mohou s nimi do uplynutí čtyřměsíční lhůty uvedené v odstavci 5 disponovat nebo je spotřebovat jen s jejím přivolením.
(3)  Nabídka spotřebitele je návrhem hospodářské smlouvy; obsahuje kromě stanovených náležitostí zejména přesné označení výrobků podle jakostí, značek, druhů, profilů, rozměrů, délek, tloušťky, stavu povrchu, charakterizující nabízené výrobky.
(4)  Hutní odbytové základny jsou povinny vykoupit do 6 týdnů po obdržení nabídky hutní výrobky odpovídající technickým normám, nepoškozené (plnohodnotné výrobky) a uvedené v „Seznamu skladového sortimentu hutních výrobků v hutních odbytových základnách”. Posudek o plnohodnotnosti vykupovaných hutních výrobků dává hutní odbytová základna.