Input:

56/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách Archiv

č. 56/2013 Sb.
[zrušeno č. 280/2020 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. února 2013
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení stanoví
a) způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,
b) vzory emisních plaket,
c) pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou,
d) bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.
(2) Toto nařízení vlády bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
(1) Silniční motorové vozidlo se zařadí do emisní kategorie podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu Evropské unie1) .
(2) Není-li údaj podle odstavce 1 k dispozici, použije se datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu.
(3) Stupeň plnění mezních hodnot emisí podle odstavce 1 nebo datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel podle odstavce 2 se pro účely stanovení emisní kategorie prokazují zápisem v technickém průkazu silničního motorového vozidla.
(4) Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Vzory emisních plaket
(1) Emisní plakety se liší barevným provedením podle příslušné emisní kategorie. Jako základní podkladové barvy jsou pro plakety použity:
a) červená pro emisní kategorii 2,
b) žlutá pro emisní kategorii 3,
c) zelená pro emisní kategorii 4.
(2) Vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší žádná emisní plaketa.
(3) Emisní plaketa má tvar osmiúhelníku o průměru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis registrační značky vozidla je bílé. Emisní plaketa má po obvodu černý rámeček o šířce 2 mm.
(4) Na přední straně emisní plakety viditelné z vnější strany silničního motorového vozidla jsou tyto prvky:
a) číslo emisní kategorie s výškou číslice 25 mm umístěné 5 mm pod horním okrajem,
b) bílé pole pro zápis registrační značky vozidla o rozměrech 45 × 15 mm umístěné v dolní části,
c) originální gilošové rastry v barevné ploše plakety,
d) holografický prvek stříbrné barvy s chráněným grafickým vzorem umístěný v horní polovině plakety nalevo od čísla emisní kategorie,
e) ochranné prvky spadající do režimu utajovaných informací podle jiného právního předpisu2) obsažené v části technické specifikace produktu.
(5) Na zadní straně emisní plakety viditelné z vnitřní strany silničního motorového vozidla jsou tyto prvky:
a) informace o jejím použití a umístění,
b) písemné označení série a šestimístné pořadové číslo emisní plakety.
(6) Vzory emisních plaket jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4