Input:

54/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví Garance

č. 54/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. srpna 1958
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
Dne 4. prosince 1957 byla v Praze sjednána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví.
Vláda Úmluvu schválila dne 12. března 1958. Schválení Úmluvy příslušnými sovětskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 7. ledna 1958 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 28. dubna 1958.
Podle svého článku 14 Úmluva nabyla účinnosti dnem 28. dubna 1958.
České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 54/1958 Sb.,
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví.
ÚMLUVA
mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
Vláda Československé republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, vedeny přáním přispět k dalšímu upevnění přátelských vztahů mezi národy obou zemí a k rozšíření spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, se rozhodly uzavřít tuto Úmluvu o spolupráci ve zdravotnictví a jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
Josefa Plojhara, ministra zdravotnictví Československé republiky,
vláda Svazu sovětských socialistických republik
Marii Dmitrijevnu Kovriginovou, ministryni zdravotnictví Svazu sovětských socialistických republik,
kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v náležité formě a naprostém pořádku, se shodli na tomto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a budou si poskytovat vzájemnou pomoc na všech úsecích a ve všech otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala ke stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.
Článek 2
1. Smluvní strany si budou vyměňovat plány vědeckého výzkumu ze všech oborů lékařské vědy a informace o výsledcích prováděných vědeckých výzkumných prací se zřetelem na možnost vzájemné koordinace vědeckého výzkumu.
2. Smluvní strany si budou vyměňovat plány a programy lékařských sjezdů a konferencí a vzájemně umožní na nich účast vědeckým pracovníkům.
Článek 3
1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi vědeckými výzkumnými lékařskými ústavy obou zemí. Tato spolupráce bude spočívat zejména v navazování přímých styků mezi pracovníky těchto ústavů, ve výměně plánů vědeckého výzkumu, ve výměně vědeckých prací a jiných vědeckých informací, v provádění společného výzkumu, jakož i ve vzájemném vysílání vědeckých pracovníků.
2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti lékařského tisku a účast vědeckých pracovníků druhé strany na práci redakčních rad lékařských časopisů.
3. Smluvní strany budou podporovat rozvoj