Input:

52/1962 Sb., Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu, platné do 31.3.1968 Archiv

č. 52/1962 Sb., Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu, platné do 31.3.1968
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 1962
o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu
Ministr všeobecného strojírenství stanoví podle § 12 a § 13 odst. 3 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu:
Oddíl I
Základní ustanovení
§ 1
Zkoušení zbraní a střeliva a jejich ověřování zkušební značkou
(1)  Zbraně a střelivo, které jsou určeny pro civilní potřebu, a jejich hlavní části mohou se uvádět do oběhu a užívat jen tehdy, jsou-li vyzkoušeny a ověřeny předepsanou zkušební značkou podle této vyhlášky.
(2)  Účelem zkoušky je zajistit technickou spolehlivost a jakost zbraní, střeliva a jejich hlavních částí, a tím i bezpečnost při jejich užívání.
§ 2
Rozsah platnosti
(1)  Za zbraně se podle této vyhlášky považují:
a)  ruční palné zbraně, a to:
brokovnice,
kulovnice,
malorážky,
pušky kulobrokové,
flobertky,
pušky pro pokojovou střelbu,
pistole,
revolvery;
b)  ruční plynové zbraně (vzduchovky, plynovky, větrovky) kromě vzduchovek, které mají hladký vývrt a střední počáteční rychlost střely menší než 100 m/sec.;
c)  balistické zbraně určené k zjišťování balistických hodnot (tlaku, rozptylu, rychlosti) střeliva a sledování jeho funkce ve zbrani;
d)  expanzní přístroje, u nichž je zdrojem energie střelný prach nebo nárazová slož, zejména: startovací pistole a jiné poplašné zbraně, avšak s výjimkou těch, jejichž ráže je menší než 7 mm, jateční a omračovací přístroje, vstřelovací přístroje, palné lisy, průbojníky apod.
(2)  Střelivem se rozumějí: náboje a nábojky pro ruční palné zbraně a expanzní přístroje, střelivo pro ruční plynové zbraně.
(3)  Hlavními částmi zbraní a střeliva podle této vyhlášky jsou hlavně, závěry, střely, nábojnice a zápalky.
§ 3
Československá zkušebna zbraní a střeliva pro civilní potřebu
(1)  Působnost ve věcech zkoušení a ověřování zbraní a střeliva vykonává Československá zkušebna zbraní a střeliva pro civilní potřebu v Praze (dále jen „zkušebna”).
(2)  Úkolem zkušebny je zejména
a)  provádět zkoušky zbraní a střeliva;
b)  vydávat osvědčení o výsledku zkoušek a posudky z oboru své působnosti;
c)  ověřovat zbraně a střelivo předepsanými zkušebními značkami;
d)  učinit trvale nezpůsobilými k užívání ty části zbraní, které při zkouškách nevyhověly a které nelze opravit;
e)  pečovat o vývoj zkušebních metod, přístrojů a pomůcek a sestavovat metody měření z oboru své působnosti;
f)  pořizovat pro studijní účely sbírku zbraní a střeliva a shromažďovat odbornou dokumentaci ve svém oboru.
§ 4
Zkušební značky
(1)  Zkušební značka může být udělena pouze zbraním, střelivu a jejich hlavním částem, které vyhověly při zkoušce provedené zkušebnou.
(2)  Zkušební značky jsou:
(3)  Zkušebními značkami se ověřují:
 
značkou č. 1:
expanzní přístroje a samostatně dodávané hlavně a závěry k těmto zbraním;