Input:

51/1959 Sb., Zákon o výkupu zemědělských výrobků, platné do 9.11.1981 Archiv

č. 51/1959 Sb., Zákon o výkupu zemědělských výrobků, platné do 9.11.1981
[zrušeno č. 102/1981 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o výkupu zemědělských výrobků
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) K zabezpečení trvalého růstu životní úrovně pracujících soustavným zvyšování efektivnosti zemědělské výroby zavádí se, počínaje rokem 1960, systém výkupu zemědělských výrobků spočívající na zásadě jednoty řízení zemědělské výroby a výkupu zemědělských výrobků, na zásadě nejširšího uplatnění smluvních vztahů mezi zemědělskými závody a výkupními organizacemi a na zásadě jednotných výkupních cen za zemědělské výrobky dodané státu.
(2) Účelem tohoto systému výkupu je zabezpečit pro státní fondy zemědělské výrobky v množství odpovídajícími potřebám rozvoje národního hospodářství a zároveň přispět k upevnění socialistických výrobních vztahů v zemědělství a tím k dalšímu rychlému rozvoji socialistické zemědělské velkovýroby, jakož i posílit iniciativu a zájem jednotných zemědělských družstev a ostatních zemědělských závodů na zvýšení intenzity zemědělské výroby, na maximálním využití zemědělského půdního fondu, na zvyšování produktivity práce a na snižování nákladů zemědělské výroby.
§ 2
(1) Hlavní úkoly v zemědělské výrobě a ve výkupu zemědělských výrobků stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství.
(2) Základní povinností zemědělských závodů státního socialistického sektoru, jednotných zemědělských družstev a jednotlivě hospodařících rolníků je plnit úkoly stanovené plánem a soustavně zvyšovat produkci zemědělských výrobků pro zásobování národního hospodářství potravinami a surovinami vyráběnými v zemědělství.
(3) Při plnění těchto úkolů poskytuje stát zemědělským závodům všestrannou pomoc a podporuje rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby zejména zvýhodněnými dodávkami mechanizačních prostředků, stavebních hmot, strojených hnojiv a jiných materiálových prostředků, poskytováním úvěrů a popřípadě i poskytování přímé finanční podpory.
§ 3
(1) Zemědělskou výrobu a výkup všech zemědělských výrobků ústředně organizuje a řídí ministerstvo zemědělství a ve svých obvodech národní výroby a jejich výkonné orgány.
(2) Výkup jednotlivých druhů zemědělských výrobků organizují ústřední úřady a orgány, v jejichž oboru působnosti se tyto druhy zemědělských výrobků zpracovávají nebo dále prodávají; výkup provádějí prostřednictvím svých podniků a organizací, které ministerstvo zemědělství v dohodě s nimi touto činností pověří (dále jen „výkupní organizace“).
§ 4
(1) Ministr zemědělství po dohodě s ústředními řady a orgány, jimž jsou podřízeny výkupní organizace, a s radami krajských národních výborů určí pro jednotlivé kraje úkoly ve výrobě a výkupu těch druhů zemědělských výrobků, které stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství, popřípadě úkoly ve výkupu dalších druhů zemědělských výrobků důležitých pro uspokojení potřeb národního hospodářství (dále jen „hlavní druhy zemědělských výrobků“).
(2) Po dohodě s ústředními úřady a orgány, jimž jsou podřízeny výkupní organizace, oznamuje ministerstvo zemědělství výkonným orgánům krajských národních výborů, v jakém rozsahu