Input:

50/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska Garance

č. 50/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. března 1968
o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Dne 8. listopadu 1967 bylo v Londýně podepsáno Obchodní ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.
Podle svého odstavce 9 vstoupilo Ujednání v platnost dnem l. ledna 1968.
České znění Ujednání se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
OBCHODNÍ UJEDNÁNÍ
mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vedeny společným přáním podpořit rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi, přihlížejíce k smlouvě o obchodu mezi oběma zeměmi ze dne 14. července 1923 a uznávajíce, že je žádoucí zvyšovat obrat obchodu v obou směrech rok od roku, rozhodly se za tím účelem sjednat obchodní ujednání na období od l. ledna 1968 do 31. prosince 1972 a dohodly se takto:
l. Obě vlády oceňují výhody, které přinesl růst výměny zboží mezi oběma zeměmi v minulosti a budou dbát, aby daly podnět k dalšímu zvýšení obchodu k vzájemnému prospěchu jak v tradičních tak i nových položkách zboží. Obě vlády očekávají, že během platnosti tohoto ujednání bude možno zvýšit rozsah volných licencí na dovozy československého zboží do Spojeného království a vláda Spojeného království bude mít nadále na zřeteli tuto zásadu.
2. Zástupci obou vlád se budou scházet ročně nebo kdykoliv na žádost jedné vlády, aby přezkoumali pokrok dosažený v obchodu, dohodli se o podrobném uspořádání pro jeho provádění a aby uvážili jakýkoliv problém, který by vznikl.
3. Obě vlády souhlasí vydávat jakékoliv dovozní licence v rámci všeobecných předpisů platných toho času v jejich zemích, které by byly nutné k provádění dohodnutých ustanovení o obchodu.
4. Obě vlády oceňují významnou úlohu, kterou může mít průmyslová a obchodní spolupráce pro další rozvoj obchodních a hospodářských vztahů a očekávají zvýšení spolupráce v této oblasti mezi příslušnými podniky obou zemí.
5. Každá vláda se zdrží opatření, která by omezila možnost lodí plujících pod vlajkou druhé země soutěžit o přepravu zboží jak mezi oběma zeměmi, tak s třetími zeměmi.
6. Obě vlády uznávají, že je všeobecně žádoucí a v souladu s duchem tohoto ujednání, aby se rozvíjel obchod oběma směry mezi britskými závislými zámořskými územími a Československou socialistickou republikou. Vláda Spojeného království doporučí britským závislým zámořským územím a Československá

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací