Input:

50/1954 Sb., Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953 Garance

č. 50/1954 Sb., Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. září 1954
o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953.
Mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací byla v Bernu dne 24. listopadu 1953 sjednána Obchodní smlouva se Závěrečným protokolem.
Národní shromáždění projevilo souhlas s Obchodní smlouvou a Závěrečným protokolem dne 26. května 1954 a president republiky je ratifikoval dne 22. července 1954. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 29. července 1954.
Podle svého článku 15 Obchodní smlouva se Závěrečným protokolem vstoupila v platnost třicet dní po výměně ratifikačních listin, t. j. dne 28. srpna 1954.
Znění této Obchodní smlouvy a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1*)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 50/1954 Sb.,
o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací.
OBCHODNÍ SMLOUVA
mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
KONFEDERACE ŠVÝCARSKÉ
BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM:
OBCHODNÍ SMLOUVA
mezi
ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU
a
ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ
ze dne 24. listopadu 1953.
PRESIDENT
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
a
SPOLKOVÁ RADA ŠVÝCARSKÁ,
ve snaze přispět k rozvoji hospodářských styků mezi oběma zeměmi, rozhodli se uzavřít novou obchodní smlouvu.
Proto jmenovali svými zplnomocněnci:
PRESIDENT
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY:
pana Rudolfa Hubače, přednostu odboru ministerstva zahraničního obchodu,
SPOLKOVÁ RADA ŠVÝCARSKÁ:
pana Maxe Troendleho, zplnomocněného ministra, zmocněnce Spolkové rady pro obchodní dohody,
kteří, vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se takto:
Článek 1.
Smluvní strany budou navzájem postupovat blahovolně ve všem, co se týká obchodu mezi oběma zeměmi. V rámci svých příslušných předpisů učiní všechny opatření potřebná k tomu, aby byla usnadněna a zintensivněna vzájemná výměna zboží a služeb.
Článek 2.
Smluvní strany si navzájem poskytují nejvyšší výhody ve všem, co se týká cel a celních poplatků, způsobu jejich vybírání, jakož i pokud jde o předpisy, formality a náklady, kterým podléhá nebo by mohlo později podléhat celní řízení, překládání a skladování zboží.
Článek 3.
Výrobky zemědělské a průmyslové, pocházející z území jedné ze smluvních stran, nebudou při dovozu na území druhé smluvní strany podléhat jiným nebo vyšším clům, daním nebo poplatkům nebo předpisům nebo celním formalitám jiným nebo tíživějším než těm, kterým podléhají nebo by mohly v budoucnu podléhat stejné výrobky zemědělské a průmyslové, pocházející z kterékoli třetí země.
Rovněž výrobky zemědělské a průmyslové, pocházející z území jedné ze smluvních stran, nebudou při vývozu na území druhé strany podléhat jiných nebo vyšším clům, daním nebo poplatkům nebo předpisům nebo celním formalitám jiným nebo tíživějším než těm, kterým podléhají nebo by mohly v budoucnu