Input:

49/1962 Sb., Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 28.2.1966 Archiv

č. 49/1962 Sb., Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 28.2.1966
VYHLÁŠKA
ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé
socialistické republiky ze dne 5. května 1962
o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
Ministři vnitřního obchodu a financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s místopředsedou vlády a předsedou Státní plánovací komise podle §1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, podle §11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle §20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle §190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
§ 1
Úvodní ustanovení
Socialistické organizace (dále jen „organizace”) si opatřují své potřeby v rámci materiálně technického zásobování přímo u výroby, popřípadě u jejích odbytových organizací. Zboží prodávané ve státním a družstevním obchodě slouží především k uspokojení potřeb obyvatelstva a proto je mohou organizace nakupovat jen pro vlastní potřeby při dodržení zásad přísné hospodárnosti v množství v maloobchodě obvykle prodávaném a to podle dalších ustanovení této vyhlášky.
§ 2
Drobné nákupy
(1)  Organizace mohou nakupovat zboží v maloobchodě nejvýše za částku Kčs 500, - měsíčně (dále jen „měsíční limit”), nestanoví-li jejich nadřazený orgán částku nižší. Měsíční limit má každá provozovna (složka), která vede pokladnu nebo která má zúčtovatelnou zálohu na drobné a neodkladné provozní výdaje, popřípadě stanovenou normu výdajů hotovostí přímo z tržeb1)
(2)  Nevyčerpá-li se měsíční limit v běžném měsíci, nepřevádí se do dalšího měsíce.
(3)  Měsíční limity jednotlivých provozoven (složek) organizace nesmějí být slučovány.
§ 3
Nákupy nezapočítávané do měsíčního limitu
(1)  Kromě nákupů v rámci měsíčního limitu mohou organizace nakupovat bez započtení do měsíčního limitu všechny druhy potravin a druhy průmyslového zboží, uvedené v příloze této vyhlášky.
(2)  Vedle zboží, uvedeného v odstavci 1 mohou nakupovat další druhy zboží bez započtení do měsíčního limitu:
a)  jednotná zemědělská družstva pro svou vlastní potřebu a to jen do 31. prosince 1962,
b)  školy všech druhů školení potřeby poskytované bezplatně žactvu
c)  základní devítileté, střední všeobecně vzdělávací školy a domy pionýrů a mládeže, zboží potřebné pro polytechnickou výuku žactva,
d)  odborná učiliště, učňovské, odborné, střední odborné a vysoké školy, zboží nutné k přímému a bezprostřednímu provádění výzkumných, vývojových a vědeckých prací,
e)  výzkumné ústavy a vývojová střediska zboží nutné k přímému a bezprostřednímu provádění výzkumných, vývojových a