Input:

49/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev Garance

č. 49/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 31. května 1961,
kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlašuje k provedení zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev přijaté usnesením V. celostátního sjezdu JZD ze dne 26. března 1961 a schválené usnesením vlády ze dne 26. dubna 1961:
VZOROVÉ STANOVY JEDNOTNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV
Úloha jednotných zemědělských družstev v rozvoji socialistické společnosti
Náš pracující lid pod vedením Komunistické strany Československa vybudoval socialismus. Společenské zřízení, za které bojovala dělnická třída v pevném svazku s malými a středními rolníky, se stalo skutečností.
Změnila se podstatně tvářnost naší země. Naše národní hospodářství se rozvíjí a sílí jako nikdy předtím. Výroba rok od roku vzrůstá a životní úroveň všech pracujících se neustále zvyšuje.
Není již u nás vykořisťovatelských tříd, vykořisťování člověka člověkem je navždy odstraněno.
Vzdělání a kultura se stávají obecným majetkem všech pracujících. Naše vlast, Československá socialistická republika, vstoupila do období budování vyspělé socialistické společnosti, v němž současně shromažďuje zdroje a síly pro postupný přechod ke komunismu.
Vítězství socialistických výrobních vztahů na vesnici je výsledkem tvůrčí aplikace Leninova družstevního plánu v podmínkách průmyslově vyspělé země, výsledkem využití zkušeností z výstavby sovětských kolchozů.
Zárukou našich úspěchů je pevný svazek dělnické třídy s družstevním rolnictvem. Osvobozená lidská práce, zbavená vykořisťování, je nejen povinností, ale věcí cti každého občana.
Budeme stále důsledněji v našich jednotných zemědělských družstvech, tak jako v celém národním hospodářství, uskutečňovat hlavní zásadu socialismu: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce!“
My, družstevní rolníci, budeme upevňovat a všestranně rozvíjet společná družstevní hospodářství a vynaložíme veškeré úsilí na další rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby. Přesvědčili jsme se na vlastních zkušenostech, že stálý růst zemědělské výroby je jedinou správnou cestou, která vede k bohatšímu a radostnějšímu životu družstevních rolníků a přispívá rozvoji celé společnosti.
V dalším vývoji směřuje veškeré úsilí všech pracujících k tomu, aby bylo dosaženo takového rozmachu výrobních sil a takového rozmnožení společenského bohatství, aby bylo možno stále lépe uspokojovat rostoucí potřeby i všestranný rozvoj každého občana.
Splnění těchto velkých cílů a tomu, aby se zemědělství technickou vybaveností, organizací výroby a práce, kvalifikací pracovníků, co nejnižšími náklady na jednotku výroby a celkovým rozmachem kultury na vesnici vyrovnalo úrovni našeho socialistického průmyslu, věnujeme všechnu svoji práci.
Chceme, aby naše vesnice jako celek získala novou