Input:

49/1957 Sb., Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 49/1957 Sb., Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1959
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. července 1957
o výkupu zemědělských výrobků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen „zákon”), a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
ČÁST I
Úvodní ustanovení
§ 1
Účelem tohoto nařízení je dále zjednodušit systém výkupu zemědělských výrobků a rozšířit působnost výkonných orgánů národních výborů na tomto úseku. Nové úkoly kladou vysokou odpovědnost na národní výbory a jejich výkonné orgány za řádné plnění úkolu výkupu zemědělských výrobků a tím i na zásobování obyvatelstva potravinami a průmyslu surovinami vyráběnými v zemědělství.
Rozsah dodávkové povinnosti
§ 2
Dodávkovou povinnost podle zákona mají:
a)  státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru (zemědělské závody národních podniků, zemědělské závody ve správě národních výborů, komunální zemědělské závody a pod.),
b)  jednotná zemědělská družstva se společným hospodařením (dále jen „jednotná zemědělská družstva”) a jejich členové, pokud užívají záhumenku nebo chovají hospodářská zvířata (dále jen „záhumenkáři”),
c)  členové jednotných zemědělských družstev se společným obděláváním půdy (dále jen „členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu”) a jednotlivě hospodařící rolníci,
d)  ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 3
(1)  Dodávkové povinnosti podléhají tyto druhy zemědělských výrobků:
a)  zrniny, brambory, maso (zejména jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata), vejce, mléko kravské, seno, a to v rozsahu stanoveném v §§ 4 až 7;
b)  olejniny, cukrovka, čekanka, len (stonky a semeno), konopí (stonky a semeno), tabák, chmel, zelenina, zahradní jahody, ovoce, vinné hrozny, sláma čiroku metlového, koření, kořeninová paprika, a to v rozsahu stanoveném v §§ 4 až 6 a v §§ 16 a 17.
(2)  Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků může rozšířit dodávkovou povinnost na ostatní zemědělské výrobky a vedlejší produkty zemědělského hospodaření, vyžadují-li to potřeby státního hospodaření s potravinami a surovinami.
ČÁST II
Dodávková povinnost státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru
§ 4
(1)  Státní statky jsou povinny dodat státu všechny zemědělské výrobky v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny zemědělské výrobky vyrobené nad takto stanovené množství, které nepotřebují pro účely svého hospodářství nebo pro naturální plnění svým zaměstnancům.
(2)  Státní statky jsou povinny uzavřít s oprávněnými výkupci zemědělských výrobků hospodářské smlouvy podle předpisů o hospodářských smlouvách na dodávky zemědělských výrobků podle druhu a množství stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství.
§ 5
(1)  Pro ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru platí stejné povinnosti jako pro státní statky; při tom se množstvím stanoveným státním plánem rozvoje národního