Input:

480/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), platné do 31.12.2002 Archiv

č. 480/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), platné do 31.12.2002
[zrušeno č. 534/2002 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2001,
kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:
§ 1
Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.
§ 2
(1) Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:
a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,
b) zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)
c) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.
(2) Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.
(3) Ustanovení odstavce 2 se užije na otevření celních kvót v rámci dohod o volném obchodu obdobně.
§ 3
Preferenční sazební opatření stanovená v celním sazebníku uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení se vztahují na zboží pocházející a dovážené přímo z rozvojových zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 4
Zboží pocházející a dovážené přímo z nejméně rozvinutých zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení, je bez cla.
§ 5
Zbožím pocházejícím z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2)
§ 6
Zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,3) je bez cla.
§ 7
Ze zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze.
§ 8
Seznam textilních výrobků nebo ošacení, u nichž lze uplatnit ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,4) (dále jen „nezačleněné textilní výrobky“) je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
§ 9
(1) Zrušuje se nařízení vlády č. 441/2000 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
(2) Za období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr financí:
Ing. Rusnok v. r.
 
Přílohy č. 1 až 6 k nařízení