Input:

48/2006 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, ve znění účinném k 29.6.2017 Garance

č. 48/2006 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2018 Sb. m. s.
(k 30.9.2014)
změna bodu 1
22/2018 Sb. m. s.
(k 29.6.2017)
změna bodů 4, 6, 7, 8 a 9
32/2021 Sb. m. s.
(k 1.3.2006)
tisková oprava českého překladu
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2001 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních*) .
Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 18. prosince 2003.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 1. března 2006.

Při ratifikaci Protokolu byla učiněna následující prohlášení České republiky:
1. V souladu s článkem 15 odst. 8 písm. a) Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že kopie žádostí o právní pomoc musí být vždy zasílány ústřednímu orgánu, a to:
a) Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky v případě žádosti vzešlé z přípravného řízení;
b) Ministerstvu spravedlnosti České republiky v ostatních případech.
2. „Česká republika prohlašuje k článku 15 odstavec 3 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 4 Druhého dodatkového protokolu, že vzhledem k tomu, že Česká republika neučinila prohlášení podle článku 27 Druhého dodatkového protokolu, mohou být žádosti správních orgánů podle článku 1 odstavec 3 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 1 Druhého dodatkového protokolu zasílány pouze justičním orgánům České republiky.“
3. „V souladu s článkem 15 odstavec 9 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že v případě zaslání žádostí elektronickými nebo jinými telekomunikačními prostředky je třeba vždy následně doručit originál žádosti v listinné podobě.“
4. „V souladu s článkem 24 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 6 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že pro účely Úmluvy a jejích dodatkových protokolů považuje za justiční orgány soudy a státní zastupitelství.“
5. „V souladu s článkem 13 odstavec 7 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že souhlas uvedený v článku 13 odstavec 3 Druhého dodatkového protokolu bude vyžadován před uzavřením dohody o dočasném předání osoby podle článku 13 odstavec 1 Druhého dodatkového protokolu.“
6. „V souladu s článkem 17 odstavec 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že:
a) příslušným orgánem, kterému mají být zasílány žádost podle článku 17 odstavec 1 Druhého dodatkového protokolu je:
Krajské státní zastupitelství v Praze
Husova 11
110 01 Praha 1
tel.: ++420/222 111 700
fax.: ++420/222 220 075
e-mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz
b) příslušným orgánem, kterému mají být zasílána oznámení podle článku 17 odstavec 2 Druhého dodatkového protokolu je:
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel.: ++420/974 834 210
fax.: ++420/974 834 716 nebo 974 834 718
e-mail: sirene@pcr.cz
c) přeshraniční sledování podle článku 17