Input:

48/1945 Sb., Vládní nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění Garance

č. 48/1945 Sb., Vládní nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. srpna 1945
o volbě Prozatímního Národního shromáždění
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 1, odst. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 47 Sb., o Prozatímním Národním shromáždění:
PRVNÍ ČÁST.
Volba poslanců.
§ 1.
Volební obvody
(1)  Prozatímní Národní shromáždění bude zvoleno komisí na zemských sjezdech (§ 5, odst. 1).
(2)  V zemích České a Moravskoslezské, které tvoří jeden volební obvod, se volí 200 poslanců a stejný počet náhradníků. Na Slovensku, které tvoří další volební obvod, se zvolí 100 poslanců a stejný počet náhradníků. Za každého poslance se volí náhradník.
(3)  Delegáti jsou voleni voliteli, které volí místní národní výbory (místní správní komise).
§ 2.
Volitelé
(1)  Místní národní výbory (místní správní komise) ve všech obcích zvolí volitele ve veřejné schůzi ve lhůtě, kterou stanoví ministra (na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro věci vnitřní). Na každých 200 (na Slovensku 500) obyvatelů slovenské národnosti a dále na každou obec, v níž počet obyvatelů slovenské národnosti nedosahuje 200 (na Slovensku 500), připadne jeden volitel.
(2)  Dohodly-li se všechny politické strany, zastoupené v místním národním výboru (místní správní komisi), prohlášením svých zmocněnců, učiněných ve schůzi (odstavec 1), na společném návrhu všech kandidátů, prohlásí předseda místního národního výboru (místní správní komise) všechny takto navržené osoby za zvolené. Nedojde-li k takové dohodě, provede se volby volitelů za přítomnosti více než dvou třetin místního národního výboru (místní správní komise). Zvoleni jsou ti, kdo obdrží největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los.
§ 3.
Delegáti.
(1)  Volitelé, zvolení v obvodu téhož okresního národního výboru (okresní správní komise), sejdou se v sídle okresního národního výboru (okresní správní komise) ve lhůtě, kterou stanoví ministr vnitra (na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro věci vnitřní), způsobem blíže určeným vyhláškou předsedy okresního národního výboru (okresní správní komise), a zvolí delegáty na zemský sjezd. Na každých 2.000 (na Slovensku 4.000) obyvatelů slovenské národnosti v okresu a dále na každý okres, v němž počet obyvatelů slovenské národnosti nedosahuje 2.000 (na Slovensku 4.000), připadne jeden delegát.
(2)  Dohodly-li se všechny politické strany, zastoupené ve sboru volitelů, prohlášením svých zmocněnců, učiněných ve shromáždění volitelů (odstavec 1) na společném návrhu všech kandidátů, koná se volba aklamací. Nedojde-li k takové dohodě, je při volbě použití obdobně ustanovení § 56 zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev.
(3)  Volbu delegátů řídí okresní komise, jejímž předsedou je předseda okresního národního výboru (okresní správní komise) a do níž jmenuje každá z politických stran po dvou členech.
(4) Pro volbu delegátů na zemský sjezd tvoří obvod hlavního města Prahy samostatný volební okres. Totéž platí pro ostatní města, v nichž místní národní výbor vykonává působnost okresního národního výboru. Volitelé, zvolení obvodními radami v obvodu hlavního