Input:

47/1955 Sb., Vládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, platné do 14.7.1991 Archiv

č. 47/1955 Sb., Vládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků, platné do 14.7.1991
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. srpna 1955
o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení.
§ 1.
Pojem a účel hospodářsko-technických úprav pozemků.
(1)  Hospodářsko-technickými úpravami pozemků podle tohoto nařízení (dále jen „pozemkové úpravy”) se rozumějí scelování nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terenních, vodohospodářských a jiných opaření sloužící ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní.
(2)  Účelem pozemkových úprav je především vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby a s ní spojeného nejširšího využití mechanisace zemědělských prací jako prostředku k rozvoji zemědělské výroby a tím i ke zvýšení životní úrovně pracujícího lidu.
§ 2.
Obce, v nichž lze provést pozemkové úpravy.
Pozemkové úpravy lze provést v územním obvodu obcí
a)  na návrh jednotného zemědělského družstva anebo jiného zemědělského závodu socialistického sektoru nebo
b)  kde toho vyžadují zvláštní důvody obecného zájmu.
ČÁST DRUHÁ
Pozemkové úpravy prováděné na návrh zemědělského závodu socialistického sektoru.
§ 3.
Řízení o návrhu.
Návrh na provedení pozemkových úprav se podává prostřednictvím místního národního výboru zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. O návrh rozhoduje rada okresního národního výboru na návrh zemědělského odboru rady okresního národního výboru po zjištění místních poměrů obci, v níž se mají pozemkové úpravy provést, zejména po zjištění místních poměrů v obci, v níž se mají pozemkové úpravy provést, zejména po zjištění, zda jsou splněny hospodářské a politické předpoklady a zda to vyžaduje lepší organisace práce; při rozhodování o návrhu se opírá o výsledek jednání s rolníky a o jejich přesvědčení, že jim provedení pozemkových úprav přinese zlepšení v hospodaření. O technických možnostech, účelnosti a proveditelnosti pozemkových úprav může si zemědělský odbor rady okresního národního výboru vyžádat posudek Státního ústavu pro projektování zemědělské výstavby Agroprojekt (dále jen „Agroprojekt”)
§ 4.
Uzavření smlouvy o vypracování projektu pozemkových úprav.
Bylo-li provedení pozemkových úprav povoleno, uzavře zemědělský odbor rady okresního národního výboru smlouvu s Agroprojektem o vypracování projektu.
§ 5.
Přípravné řízení.
(1)  Před zahájením prací na vypracování projektu pozemkových úprav provede Agroprojekt přípravné řízení, jež zahrnuje průzkum územního obvodu obce, sestavení přehledu o pozemkové držbě podle jednotlivých zemědělských závodů a ostatních držitelů pozemků a přehledu o pozemcích členů jednotného zemědělského družstva.
(2) Při vypracování projektu pozemkových úprav postupuje Agroprojekt v součinnosti s místní komisí pro pozemkové úpravy (dále jen „komise”)
§ 6.
Zřízení a úkoly místní komise pro pozemkové úpravy.
(1)  Komisi zřídí rada místního