Input:

46/1959 Sb., Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 46/1959 Sb., Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
ZÁKON
z 8. júla 1959
o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev1)
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Článok I
Zákon č. 142/1950 Zb. o konaní vo veciach občianskoprávnych (Občiansky súdny poriadok) v znení zákona č. 68/1952 Zb. a zákonneho opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 63/1955 Zb. sa mení a doplňuje takto:
1. § 18 znie:
„(1) Na návrh predsedu Najvyššieho súdu alebo generálneho prokurátora môže Najvyšší súd,
a) ak to považuje so zreteľom na význam veci za nutné, odňať vec príslušnému ľudovému súdu a prikázať ju na ďalšie konanie a na rozhodnutie krajskému súdu;
b) z dôležitých dôvodov odňať vec, v ktorej bolo podané odvolanie proti rozsudku ľudového súdu, príslušnému krajskému súdu a rozhodnúť o odvolaní sám.
(2) Súd, ktorý potom vo veci rozhoduje, spravuje sa predpismi o konaní platnými pre súd, ktorému bola vec odňatá.“
2. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠20a
Miesto a čas súdnych úkonov
(1) Úkony súdu sa konajú spravidla v budove súdu. Ak to vyžaduje povaha úkonu, alebo ak je to potrebné pre urýchlenie konania, náležité objasnenie veci alebo z iných dôležitých dôvodov, najmä výchovných, konajú sa úkony súdu aj mimo súdnej budovy.
(2) Ak sa má nejaký úkon vykonať v budove orgánu štátnej správy, verejného ústavu alebo podniku, treba to vopred ohlásiť osobe poverenej ich vedením.
(3) Vo vojenských alebo vojskom obsadených budovách a podnikoch alebo v budovách verejných ozbrojených sborov smie súd vykonať potrebný úkon len s povolením príslušného náčelníka.
(4) V dňoch pracovného pokoja možno úkony konať vo zvlášť odôvodnených prípadoch.“
3. § 43 ods. 1 písm. c) znie:
„c) Výstižné a pravdivé opísanie skutočností a označenie dôkazov, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva;“
Ďalej sa k § 43 pripojuje odsek 3, ktorý znie:
„(3) Rovnaké náležitosti ako písomné podania musí mať aj zápisnice, ktoré také podanie nahradzujú.“
4. § 44 znie:
„(1) Písomné podania urobené telegraficky, ktoré nemali náležitosti predpísané pre písomné podania, musia sa opakovať písomným podaním alebo ústne do zápisnice.
(2) Ak malo telegrafické podanie ostatné náležitosti predpísané pre písomné podania, treba nedostatok vlastnoručného podpisu (§ 43 ods. 1 písm. e)) odstrániť dodatočným stručným prejavom súhlasu s obsahom telegrafického podania. Prejav súhlasu možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Zároveň treba predložiť potrebné prílohy.
(3) Ak nedôjde súdu dodatočné podanie podľa odseku 1 alebo prejav súhlasu podľa odseku 2 do troch dní po dôjdení telegrafického podania, postupuje súd podľa § 45.“
5. Nadpis tretieho dielu znie:
„Doručovanie a predvolávanie“
6. § 46 včítane nadpisu znie:
„Spôsob doručovania
(1) Do vlastných rúk adresáta treba doručiť písemnosť len v prípadoch určených zákonom, alebo ak to uzná súd z dôležitých dôvodov za potrebné.