Input:

45/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži Archiv

č. 45/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1954,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 77/1953 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 7 zní:
„(1)  Státní arbitráž nerozhoduje
a)  spory uvedené v § 28 odst. 1 a 2 a v § 29 odst. 1, ledaže orgán nadřízený stranám, u něhož je zřízena resortní nebo družstevní arbitráž, dá souhlas k tomu, aby spor rozhodla státní arbitráž;
b)  spory z přepravních smluv v dopravě železniční (včetně přepravy na vlečkách), v dopravě automobilové, vodní a letecké, je-li jednou stranou dopravní organisace pro veřejnou přepravu, jakož i spory o poplatky souvisící s prováděním těchto přeprav;
c)  majetkové spory, v nichž aspoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo;
d)  majetkové spory, které nevznikly ze vztahů upravených předpisy o hospodářských smlouvách nebo předpisy o jiných opatřeních, jimiž se zajišťuje plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství; v tomto rámci státní arbitráž nerozhoduje zejména majetkové spory o náhradu škody způsobené dopravními prostředky, spory ve věcech upravených předpisy o národním pojištění, ve věcech ukončení chráněného nájmu bytů a spory o vyloučení věcí z exekuce.
(2)  Spory uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a d) rozhodují soudy; v těchto sporech jsou všechny strany uvedené v § 1 způsobilé být účastníkem řízení před soudy.”
2. V § 8 písm. a) se za slova „krajskému družstevnímu orgánu” vkládají slova „(různým krajským družstevním orgánům)” a písm. b) se doplňuje slovy „po případě resortní nebo družstevní arbitráž”.
3. § 10 odst. 1 zní:
„(1)  Státní arbitráž republiky Československé rozhoduje spory, pro které není příslušná jiná státní arbitráž, a které nepatří ani před arbitráž resortní (§ 28) nebo družstevní (§ 29).”
4. K § 11 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:
„(4)  Rozhodováním sporů, uvedených v § 9 písm. a) a b) a v § 10 odst. 1, jejichž předmět spadá převážně do působnosti určitého ministerstva, může státní arbitráž republiky Československé v dohodě s tímto ministerstvem pověřit orgány jeho resortní arbitráže.”
5. § 15 zní:
„Státní arbitráž není vázána návrhy stran; může založit, změnit nebo zrušit právní poměr mezi stranami.”
6. § 17 zní:
„(1)  O všech podstatných porušeních státní, plánovací nebo smluvní discipliny a o jiných závadách a nedostatcích v činnosti podniků, organisací a zařízení socialistického sektoru i orgánů státní správy, které vyšly najevo při arbitrážním jednání, zpravuje státní arbitráž příslušné nadřízené orgány a v nutných případech generální prokuraturu.
(2)  Ten, kdo zprávu obdržel, je povinen do třiceti dnů odpovědět a zaujmout zejména stanovisko k případnému návrhu státní arbitráže, jak odstranit