Input:

43/1969 Sb., Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, platné do 31.12.1984 Archiv

č. 43/1969 Sb., Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, platné do 31.12.1984
[zrušeno č. 128/1984 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého cenového úřadu a ministerstva financí
České socialistické republiky
ze dne 25. dubna 1969
o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Český cenový úřad a ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány České socialistické republiky stanoví podle § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a podle čl. 144 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví:
a) ceny staveb nabývaných od občanů z jejich osobního vlastnictví z jakéhokoliv právního důvodu socialistickými nebo jinými organizacemi a občany, jakož i ceny takových staveb (§ 2 až § 10) nabývaných občany od uvedených organizací, pokud zvláštními předpisy není určeno jinak,
b) ceny práva osobního užívání pozemků (§ 11),
c) výše a způsob náhrady za stavby v osobním vlastnictví a za nemovitosti v soukromém vlastnictví při vyvlastnění (§ 12 až § 21).
(2) Dále se touto vyhláškou (dále jen „vyhláška“) upravuje postup socialistických organizací sjednávání smluv o úplatných převodech nemovitostí s občany, popř. s jinými organizacemi než socialistickými (§ 22).
ČÁST PRVNÍ
CENOVÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
CENY STAVEB V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
§ 2
Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí
(1) Cena rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (dále jen rodinný domek)1) se zjistí takto:
 
kvalita stavba
za 1 m2 obytné plochy
třída I
Kčs 3280,-
třída II
Kčs 2350,-
třída III
Kčs 1720,-
třída IV
Kčs 1370,-
Zásady pro zařazení rodinných domků do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1.
(2) Obytnou plochou pro výpočet ceny se rozumí podlahová plocha
a) obytných místností podle předpisů o hospodaření s byty,
b) místností, které mohou svým stavebním a technickým uspořádáním sloužit je k přechodnému ubytování a nesplňují podmínky pro trvalé bydlení podle předpisů o hospodaření s byty, snížená o 50 %,
c) místností určených k jiným účelům než obytným2) nacházejících se případně v rodinném domku.
(3) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o jeho opotřebení; toto snížení činí zpravidla při běžné údržba 1 % za každý rok stáří stavby. U rodinného domku, na němž byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší a u rodinného domku, u něhož údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o rodinný domek poškozený, přiměřeně vyšší.
(4) Pro posouzení stáří rodinného domku je při pochybnostech rozhodující datum uvedení stavby do užívání.
§ 3
Rekreační chaty
(1) Cena rekreační chaty se zjistí takto:
 
kvalita stavby
za 1 m2 zastavěné plochy
třída I
Kčs 1110,-
třída II
Kčs 800,-

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací