415/2017 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 415/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2017
k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti stanoví podle § 114 odst. 2 a 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), k provedení § 80 odst. 1 a 2 tohoto zákona, ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a) způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům,
b) postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky (dále jen „vydávající farmaceut“) s centrálním úložištěm elektronických receptů,
c) způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři,
d) způsob evidence elektronických receptů,
e) situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné,
f) způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě.
§ 2
Způsob vytváření identifikačních znaků
Identifikační znak elektronického receptu (dále jen „identifikátor“) je generován centrálním úložištěm elektronických receptů, a to v alfanumerické podobě znakového identifikátoru, který je převoditelný do podoby jednodimenziálního čárového kódu nebo dvoudimenziálního kódu.
Postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických receptů
§ 3
(1) Komunikace mezi centrálním úložištěm elektronických receptů a předepisujícími lékaři a vydávajícími farmaceuty probíhá prostřednictvím komunikačního rozhraní informačního systému centrálního úložiště elektronických receptů a informačního systému předepisujících lékařů a vydávajících farmaceutů.
(2) Předepisující lékař a vydávající farmaceut komunikuje s centrálním úložištěm elektronických receptů na základě přístupových údajů zabezpečeným způsobem s tím, že komunikační kanál je šifrovaný. K centrálnímu úložišti elektronických receptů přistupuje předepisující lékař a vydávající farmaceut prostřednictvím svých přístupových údajů a SSL certifikátu provozovatele zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, u něhož vykonává své povolání.
(3) Předepisující lékař má v centrálním úložišti elektronických receptů přístup prostřednictvím identifikátoru k elektronickým receptům, které
a) vystavil prostřednictvím svého informačního systému a má uložené jejich identifikátory, nebo
b) byly předepsány jinými lékaři, a jejichž identifikátory mu byly předány,

a to bez ohledu na to, zda na jejich základě byly či nebyly léčivé přípravky vydány.
(4) Vydávající farmaceut má v centrálním úložišti elektronických receptů přístup k elektronickým receptům prostřednictvím identifikátoru, který mu předal pacient.
(5) Centrální úložiště elektronických receptů potvrdí předepisujícímu lékaři a vydávajícímu farmaceutovi přijetí a uložení jimi zaslaných dat.
(6) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává a zveřejňuje na svých internetových stránkách provozní dokumentaci pro elektronické předepisování receptů a pro
 
 Nahoru