Input:

404/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 404/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021 Sb. a vyhlášky č. 490/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 11.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11 Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.”.
2. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „včetně registrace odběrných a předávacích míst” zrušují.
3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o)  termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav.”.
4. V § 2 písm. x), § 16c odst. 1, § 18 odst. 1 až 3 a 5 a 6, § 47 odst. 1, § 47 odst. 2 písm. e) a g) a § 47 odst. 5 a 6 se slova „k evidenci” nahrazují slovy „na krytí”.
5. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „od registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo od účastníků trhu ze zahraničí” a na konci odstavce se doplňuje věta „Provozovatel přenosové soustavy dále obstarává elektřinu prostřednictvím aktivace postupů plánu obrany soustavy podle jiného právního předpisu11, nebo prostřednictvím redispečinku4.”.
6. V § 10 odst. 3 písm. d) se slova „podle odstavce 6” nahrazují slovy „aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo aktivací redispečinku”.
7. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy”.
8. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
„(5)  Pokud je v odběrném místě připojena výrobna elektřiny a její předávací místa jsou registrována podle § 16b, odpovědnost za odchylku u těchto předávacích míst mají dva subjekty zúčtování podle § 18 odst. 2 a současně je v předávacím místě poskytována podpůrná služba na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem přenosové soustavy, provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu množství obstarané regulační energie zvlášť za subjekt zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v případě odběru z přenosové nebo distribuční soustavy, a zvlášť za subjekt zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku