Input:

40/1953 Sb., Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci, platné do 30.6.1975 Archiv

č. 40/1953 Sb., Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci, platné do 30.6.1975
[zrušeno č. 20/1975 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. dubna 1953
o občanské pracovní pomoci.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Ke zdolání nárazových nebo mimořádných prací, které z naléhavého obecného zájmu nesnesou odkladu a jejichž provedení nelze zajistit jinými prostředky, zejména ani pomocí dobrovolných pracovníků, mohou národní výbory vydat výzvu k občanské pracovní pomoci. Výzva se může vztahovat jen na výkon prací přiměřených pracovním schopnostem osob povinných poskytnout na výzvu občanskou pracovní pomoc.
(2) K vydání této výzvy je třeba souhlasu bezprostředně nadřízeného národního výboru, a jde-li o výzvu krajského národního výboru, souhlasu věcně příslušného ústředního úřadu vydaného v dohodě s ministerstvem vnitra. Souhlas lze udělit pouze v nevyhnutelných případech a v nezbytném rozsahu, zejména s časovým a místním omezením a za podmínek stanovených podle § 4.
(3) Výzvu, pokud není určena jednotlivým osobám, vydají okresní a krajské národní výbory vyhláškou, místní národní výbory způsobem v místě obvyklým.
§ 2.
(1) Na výzvu k občanské pracovní pomoci je každý povinen poskytnout podle svých sil potřebnou pracovní pomoc. Z této povinnosti jsou vyňaty:
1. děti podléhající povinné školní docházce;
2. ženy starší 50 let a muži starší 60 let;
3. osoby, které prokáží, že jsou nemocné nebo jinak tělesně nezpůsobilé;
4. ženy od počátku třetího měsíce těhotenství až do konce šestého měsíce po porodu nebo ženy, které pečují alespoň o jedno dítě mladší 6 let, pokud nemají možnost péči o ně zajistit jinak (na př. v jeslích);
5. osoby požívající práva exteritoriality a za podmínky vzájemnosti osoby, které jsou příslušníky cizího státu;
6. osoby, u nichž