Input:

4/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použítí přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění účinném k 1.6.2011 Archiv

č. 4/2008 Sb.
[zrušeno č. 253/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2008,
kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
130/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
mění § 4, § 6, § 7, přílohu č. 1, 3, 5 a 6; ruší § 3, § 5
122/2011 Sb.
(k 1.6.2011)
mění § 1 odst. 1, § 2 a přílohy
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje množství a druhy přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě potravin, stanoví potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a upravuje podmínky a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na
a) tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů,
b) žvýkačkové báze,
c) dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob upravený působením kyseliny, alkálie, při jejichž použití nedochází ke změně chemické struktury a amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně pozměněné škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,
d) chlorid amonný,
e) krevní plasmu, jedlou želatinu, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli s výjimkou kyseliny glutamové, glycinu, cysteinu a cystinu a jejich solí, které nemají funkci přídatných látek, mléčné bílkoviny a lepek,
f) kaseináty a kasein,
g) jedlou sůl,
h) inulin,
i) látky, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy,
j) enzymy neuvedené v přílohách k této vyhlášce.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nezpracovanou potravinou potravina, která neprošla žádným technologickým zpracováním, které by způsobilo podstatnou změnu jejího původního stavu; potravina však může být očištěná, dělená, loupaná, zbavená skořápek, mletá, řezaná, krájená, chlazená, zmrazená, balená, nebalená nebo v ochranné atmosféře,
b) potravinou se sníženým obsahem energie potravina, u níž je obsah využitelné energie nižší nejméně o 30 % ve srovnání s původní nebo podobnou potravinou,
c) potravinou bez přidaného cukru potravina, ke které nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny používané pro své sladivé vlastnosti,
d) správnou výrobní praxí zásady a doporučené postupy při výrobě potravin, při jejichž dodržení jsou splněny požadavky na bezpečnost potravin,
e) rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek, které se vyskytují v potravinách nebo na jejich povrchu,
f) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí nebo složek a jež se odstraňuje, které však může vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin.
§ 3
(zrušen vyhl. č. 130/2010 Sb. k 1.6.2010)
§ 4
Obecné podmínky použití