Input:

4/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, platné do 14.5.1991 Archiv

č. 4/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, platné do 14.5.1991
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. ledna 1962
o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Zákony a zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění se vyhlašují ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky (dále jen „Sbírka zákonů”).
§ 2
Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:
a)  vládní nařízení;
b)  usnesení vlády, která určí k vyhlášení ve Sbírce zákonů;
c)  vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů;
d)  vyhlášky krajských národních výborů, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nutné nebo účelné;
e)  vyhlášky o sjednání mezinárodních smluv a dohod, o jejich ratifikaci nebo výpovědi nebo o jiných otázkách jich se týkajících, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nutné nebo účelné; spolu s vyhláškou lze za téže podmínky vyhlásit i znění mezinárodní smlouvy nebo dohody;
f)  jiná opatření presidenta republiky, Národního shromáždění, jeho předsednictva, vlády, jejích členů nebo ústředních orgánů, stanoví-li to zákon nebo vyžaduje to povaha věci.
§ 3
Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též:
a)  zákony Slovenské národní rady a nařízení jejího předsednictva, stanoví-li tento způsob vyhlášení zákon Slovenské národní rady;1*)
b)  usnesení předsednictva Slovenské národní rady, která předsednictvo určí k vyhlášení ve Sbírce zákonů;
c)  jiná opatření Slovenské národní rady a jejího předsednictva, stanoví-li to zákon nebo vyžaduje-li to povaha věci.
§ 4
(1)  Vydání obecně závazných právních předpisů ministerstev a jiných ústředních orgánů, jejichž znění není účelné ve Sbírce zákonů vyhlásit, zejména pro omezený počet organizací nebo osob, na které se vztahují, je třeba ve Sbírce zákonů oznámit.
(2)  Předpisy uvedené v odstavci 1 musí být