Input:

39/1960 Sb., Zákon o volbách do národních výborů, platné do 27.2.1964 Archiv

č. 39/1960 Sb., Zákon o volbách do národních výborů, platné do 27.2.1964
[zrušeno č. 34/1964 Sb.]
Zákon
ze dne 9. dubna 1960
o volbách do národních výborů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I
Volební soustava
§ 1
Základní ustanovení
(1) Pracující lid volí za poslance národních výborů zkušené a socialistické vlasti oddané občany, kteří iniciativně organizují a napomáhají sjednocovat tvůrčí síly pracujících v úsilí o plný rozvoj socialistické společnosti.
(2) Volby do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
Obecné volební právo
§ 2
(1) Právo volit do národních výborů mají všichni občané Československé republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národní příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.
(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně odsouzeni ke ztrátě volebního práva, a to po dobu, po kterou ztráta tohoto práva trvá, a občané, kteří byli pravomocně zbaveni zcela nebo zčásti svéprávnosti pro duševní poruchu.
§ 3
Do národního výboru může být zvolen každý občan Československé republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.
§ 4
Příslušníci ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako všichni občané.
ČÁST II
Seznamy voličů
§ 5
Zápis do seznamu voličů
(1) Všichni občané Československé republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.
(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
§ 6
Sestavení seznamů voličů
(1) Seznamy voličů sestavuje rada místního národního výboru podle volebních okrsků.
(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.
(3) Seznamy voličů jsou společné pro volby do národních výborů všech stupňů.
§ 7
Vyložení seznamů voličů
(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží rada místního národního výboru seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí rada místního národního výboru občany způsobem v místě obvyklým.
(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v době bydlí. Rada místního národního výboru může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.
§ 8
Námitkové řízení
(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit radu místního národního výboru na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Rada je povinna o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.
(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit lidovému soudu příslušnému podle volebního okrsku. Soud včas rozhodne po ústním jednání usnesením. Toto rozhodnutí je