Input:

383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění účinném k 1.9.2019 Garance

č. 383/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 17. října 2001
o podrobnostech nakládání s odpady
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2005 Sb.
(k 1.2.2005)
mění 65 novelizačních bodů, včetně příloh, nová přechodná ustanovení
294/2005 Sb.
(k 5.8.2005)
celkem k oběma datům
28 novelizačních bodů, včetně příloh
294/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v příl. č. 2 ruší písm. f) bodu 1 a body 3, 3.1, 3.2 a 3.3,
též v bodě 2 nahrazuje slova
353/2005 Sb.
(k 15.9.2005)
v § 21 doplňuje odst. 3, v § 22 vkládá odst. 1
351/2008 Sb.
(k 1.11.2008)
mění 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
478/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 8
61/2010 Sb.
(k 1.4.2011)
mění v příloze č. 1 bod 10 písm. b)
170/2010 Sb.
(k 15.6.2010)
ruší § 16
35/2014 Sb.
(k 1.4.2014)
mění § 1 odst. 1 písm. f), § 2 písm. e), § 21 odst. 2, § 28 a přílohu č. 2; ruší § 17
27/2015 Sb.
(k 1.3.2015)
ruší slova v § 8 odst. 5
83/2016 Sb.
(k 21.3.2016)
mění,celkem 50 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
387/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 4, § 5 a § 7
437/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 22 odst. 1 písm. a) a přílohy č. 20 a 22
ve znění tiskové opravy (čá. 2/2017)
200/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 4, § 22, § 24a; vkládá nové přílohy č. 30 až 32
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 5, § 16 odst. 5, § 18 odst. 4, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4, § 38 odst. 10, § 39 odst. 11, § 40 odst. 5, § 41 odst. 4, § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY
[K § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona]
§ 1
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
(1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen „zařízení“) obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) označení a adresu provozovny, kde je nebo bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v příloze č. 22,
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona,
h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zařízení,
i) způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
j) roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,
k) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
l) způsob skladování odpadů v zařízení,
m) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
n) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
o) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy1) , nejde-li o mobilní zařízení,
p) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení; v případě mobilních