Input:

37/1959 Sb., Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, platné do 31.1.1991 Archiv

č. 37/1959 Sb., Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, platné do 31.1.1991
[zrušeno č. 3/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. července 1959
o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
Pod vedením Komunistické strany Československa úspěšně postupuje výstavba socialismu v naší zemi, upevňují se socialistické výrobní vztahy v národním hospodářství, což posílilo postavení dělnické třídy a zvýšilo význam společenské funkce její nejmasovější organizace, Revolučního odborového hnutí. V období dovršení výstavby socialismu dále vzrůstá význam a úloha Revolučního odborového hnutí při získávání pracujících ke stále širší účasti na rozvoji a řízení národního hospodářství a na správě státu, při jejich výchově v duchu marx-leninských idejí a péči o soustavné zlepšování jejich pracovních a ostatních životních podmínek. Všestranný rozvoj tvůrčí iniciativy a aktivity pracujících při plnění hospodářských úkolů v závodech vyžaduje pohotovou organizátorskou a výchovnou činnost všech orgánů Revolučního odborového hnutí, zejména orgánů jeho základních organizací. V zájmu toho přijal IV. všeodborový sjezd usnesení o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí. Na uskutečňování tohoto usnesení má zájem všechen lid Československa. Proto
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Vztahy soudružské spolupráce orgánů Revolučního odborového hnutí, zejména závodních výborů jeho základních organizací, a vedení závodů i ostatních hospodářských a státních orgánů, se řídí usnesením IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí, které je uvedeno v příloze k tomuto zákonu.
§ 2
(1) Zrušují se
a) dekret č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,
b) zákon č. 144/1946 Sb., o jednotné odborové organizaci,
c) vládní nařízení č. 216/1946 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách,
d) vládní nařízení č. 17/1953 Sb., o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti, s výjimkou ustanovení § 3, které pozbude platnosti dnem 31. prosince 1959.
(2) Nedotčeny zůstávají předpisy o bezpečnosti při práci a o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců. Pokud jiné předpisy upravují odchylně vztahy vedení závodů, popřípadě i ostatních hospodářských závodů, popřípadě i ostatních hospodářských a státních orgánů, a orgánů Revolučního odborového hnutí při opatřeních uvedených v usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí, je třeba napříště při nich postupovat podle tohoto usnesení.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády
 
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
 
 
Dolanský v.r.
Poláček v.r.
Kopecký v.r.
Štrougal v.r.
Barák v.r.
Uher v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Beran v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Jonáš v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Dr. Kahuda v.r.
Plojhar v.r.
Reitmajer v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Dr. Škoda v.r.