Input:

36/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev Garance

č. 36/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1955,
kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
§ 1.
(1)  Odkládá se placení a úrokování peněžitých závazků, uvedených v § 2 odst. 1, jestliže
a)  dlužníkem je člen jednotného zemědělského družstva se společnou rostlinnou a živočišnou výrobou, které hospodaří podle vzorových stanov (dále jen „dlužník”),
b)  věřitelem je socialistická právnická osoba (dále jen „věřitel”).
(2)  Úprava se nevztahuje na závazky členů jednotných zemědělských družstev za majetek přidělený z pozemkových reforem a podle zákona č. 148/1947 Sb., na pohledávky na pojistném národního pojištění a z pojištění u Státní pojišťovny, na pohledávky z dodávky elektřiny a plynu a na závazky, které má dlužník vůči jednotnému zemědělskému družstvu, jehož je členem.
§ 2.
(1)  Úprava se vztahuje
a)  na pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitém majetku dlužníka, vneseném do jednotného zemědělského družstva, pokud tento majetek sloužil provozu zemědělského hospodářství dlužníka nebo provozu jeho živnosti, jestliže provoz této živnosti převzalo jednotné zemědělské družstvo,
b)  na pohledávky zajištěné zástavním právem na mrtvém a živém inventáři, který dlužník vnesl do jednotného zemědělského družstva,
c)  na jiné pohledávky, které vznikly na pořízení živého a mrtvého inventáře, který dlužník vnesl do jednotného zemědělského družstva nebo které vznikly v souvislosti s provozem jeho zemědělského hospodářství, jež vnesl do jednotného zemědělského družstva,
d)  na pohledávky, které vznikly v souvislosti s provozem jeho živnosti, pokud její provoz převzalo jednotné zemědělské družstvo,
e)  na nedoplatky zemědělské daně, pokud připadá na pozemky dlužníka vnesené do jednotného zemědělského družstva, na nedoplatky živnostenské daně ze živnosti, jejíž provoz převzalo jednotné zemědělské družstvo, na nedoplatky daně z příjmů obyvatelstva, pokud připadá na příjem z takové živnosti a na nedoplatky jiných daní a veřejných dávek, pokud připadají na majetek vnesený do jednotného zemědělského družstva nebo na přírůstek tohoto majetku.
(2)  Úprava se nevztahuje na peněžité závazky, které nevznikly v souvislosti s provozem zemědělského hospodářství neb živnostenského podniku, vnesených do jednotného zemědělského družstva.
(3)  Úprava se nevztahuje na peněžité závazky vzniklé po 1. lednu 1954; vztahuje se však na dědickou daň a s ní souvisící nemovitostní poplatek, i pokud bylo dědictví nabyto po tomto dni, jakož i na peněžité závazky, vzniklé z úvěru podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb.
§ 3.
(1)  Odklad placení a úrokování se vztahuje jak na placení nezaplacených peněžitých zavazků splatných přede dnem 1. ledna 1955, tak na peněžité závazky budoucně