Input:

354/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí Garance

č. 354/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, se mění takto:
1. V § 3 písmeno d) zní:
„d) prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8),“.
2. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Údaje z katastru poskytují katastrální úřady o nemovitostech v územním obvodu své působnosti. Z území celé České republiky poskytují katastrální úřady údaje podle
a) § 6 odst. 3 písm. a) a b),
b) § 6 odst. 3 písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě,
c) § 7 odst. 1, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
d) § 8, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
e) § 10 a 15.“.
3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; údaje katastrální mapy získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat lze vytěžovat. Tato aplikace a služby jsou poskytovány v souladu s podmínkami, které Úřad zveřejní na svých internetových stránkách.“.
4. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Identifikace parcel se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých byla provedena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.“.
5. § 7 a 8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 11 znějí:
㤠7
Ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru
(1) Katastrální úřady vyhotoví na žádost ověřenou kopii písemnosti v listinné podobě nebo ověřený výstup vzniklý převedením písemnosti v elektronické podobě do listinné podoby.
(2) Totožnost žadatele se považuje za prokázanou, pokud byla žádost o poskytnutí údajů ze sbírky listin katastru
a) podána prostřednictvím datové schránky žadatele,
b) opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele založeným na kvalifikovaném certifikátu obsahujícím údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby11, je-li žadatelem fyzická osoba,
c) opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba,
d) opatřena podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, podle písmene b) nebo c), je-li žadatelem právnická osoba,
e) opatřena otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, je-li žadatelem orgán veřejné moci nebo organizační složka státu, nebo
f) podána se žádostí o zaslání výsledku úkonu na adresu sídla žadatele uvedenou v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku, nebo v seznamu vedeném Notářskou komorou či Českou advokátní komorou6.
(3) Kopie písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru se označí slovem „Kopie“. Kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje
a) text: „Kopie souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru“,
b) údaj o počtu