Input:

342/2023 Sb., Vyhláška o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury Garance

č. 342/2023 Sb., Vyhláška o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2023
o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 3 odst. 5 a 6 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 184/2023 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  rozsah financování nebo předfinancování činnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p., které jsou předmětem smlouvy uzavírané Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Fond”) s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. na dobu 3 let (dále jen „smlouva”), a
b)  způsob výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných Fondem Ředitelství silnic a dálnic s. p. na základě smlouvy.
§ 2
Rozsah financování
(1)  Předmětem smlouvy je financování a předfinancování činnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p. v rozsahu úhrady nákladů na zajištění činností svěřených Ředitelství silnic a dálnic s. p. zakládací listinou za účelem provádění správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy.
(2)  Rozsah financování a předfinancování podle odstavce 1 nezahrnuje úhradu nákladů na
a)  opravy středního a velkého rozsahu u tunelů, dochází-li k obnově technologie po nejméně 10 letech provozu tunelu,
b)  opravy mostů delších než 200 metrů, je-li jejich předmětem i výměna nosné konstrukce,
c)  opravy mostů delších než 500 metrů, je-li jejich předmětem i oprava celého mostního svršku,
d)  výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, jejich součástí a příslušenství,
e)  provozování systému elektronického mýtného v rozsahu úhrady poskytovateli služeb souvisejících s jeho provozováním,
f)  odstranění následků způsobených vyšší mocí v případě, že této události nebylo možné zabránit nebo její následky nemohly být odvráceny, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, jež bylo možno rozumně požadovat,
g)  odstranění ekologických zátěží, zejména v důsledku vzniku nových nebo rozšíření stávajících území se zvláštním typem ochrany,
h)  vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, na kterých se nachází stavby dálnic a silnic I. třídy, jejich součásti a příslušenství, které mají původ v činnosti předchůdců Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
i)  provádění činností, které jsou předmětem hospodářské soutěže a které nespadají do rámce činností v podobě správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných pro stát jako vlastníka dálnic a silnic I. třídy.
§ 3
Způsob výpočtu výše poskytovaných finančních prostředků
(1)  Výše finančních prostředků poskytovaných Fondem Ředitelství silnic a dálnic s. p. na základě smlouvy se vypočte podle vzorce
  
P = kv × kz × {(NQd × Dd) + (NQs × Ds) + [NBU × (Dd + Ds)] + [ND × (Dd + Ds)]},

v němž se rozumí
a)  „P” výše finančních prostředků poskytovaných pro daný kalendářní rok,
b)  „kv” koeficient valorizace zaokrouhlený na 2 desetinná místa, který se