Input:

331/2019 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění účinném k 1.5.2020 Archiv

č. 331/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019
o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 24a a § 24b; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.
§ 2
Žádost o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství
(1) Žádost o zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel“), jestliže
a) provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b) hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a
c) zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 16.
(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.
(3) Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku,
a) na kterém není uplatňováno
1. žádné navazující opatření ekologické zemědělství,
2. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
3. opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo
4. žádné opatření podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, a
b) jehož převážná část evidovaná v evidenci využití půdy byla k 31. 12. 2019 zařazena v závazku podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
(4) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku a
b) období závazku v délce trvání 2 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období závazku (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení.
(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný