Input:

33/1958 Sb., Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů, platné do 11.6.1960 Archiv

č. 33/1958 Sb., Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů, platné do 11.6.1960
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1958
o organizaci výkonných orgánů národních výborů
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsáhlá decentralizace pravomoci a odpovědnosti na národní výbory, zejména na národní výbory okresní, městské a místní, a jejich zvyšující se účast na řízení národního hospodářství vytváří předpoklady k ještě širšímu uplatnění iniciativy a aktivity pracujícího lidu při uskutečňování hlavních úkolů dovršení socialismu. Národní výbory, jejich rady a ostatní orgány splní rostoucí úkoly, jen budou-li projednávat všechna důležitá opatření s pracujícími, opírat se o jejich dobrovolné organizace a v každodenní práci uskutečňovat linii Komunistické strany Československa, vedoucí síly naší společnosti.
Toto nařízení vytváří k splnění nových úkolů nezbytné organizační předpoklady.
Oddíl 1
Výkonné orgány národních výborů
Rada národního výboru
§ 2
(1)  Rada národního výboru zajišťuje a organizuje plnění úkolů národního výboru v jeho územním obvodu na všech úsecích hospodářské, kulturní a společenské činnosti, a to na základě zákonů a jiných právních předpisů a podle směrnic svého národního výboru, národních výborů vyšších stupňů a jejich rad a vlády.
(2)  Rada národního výboru projednává všechny významné otázky širšího dosahu a je oprávněna řešit veškeré věci náležející k úkolům národního výboru, pokud nejsou svěřeny do výlučné pravomoci národního výboru.
§ 3
(1)  K hlavním úkolům rady národního výboru náleží péče o všestranný rozvoj hospodářství spravovaného národním výborem, aby co nejvíce napomáhalo plánovitému rozvoji celého národního hospodářství a přispívalo ke stálému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujících. Proto se rada národního výboru v celé své činnosti soustřeďuje především na významné a zásadní otázky rozvoje hospodářství spravovaného národním výborem a na jejich komplexní řešení v souladu s potřebami celého národního hospodářství.
(2)  Za tím účelem rada národního výboru
a)  řídí hospodářskou činnost podřízených organizací a rad národních výborů nižšího stupně tak, aby pracovaly v duchu zásad zvýšení ekonomické účinnosti řízení a využívaly plně své rozšířené pravomoci;
b)  vytváří podmínky pro posílení účasti pracujících na řízení hospodářství spravovaného národním výborem a soustřeďuje aktivitu pracujících na otázky, jejichž řešení směřuje k rozvoji výrobních sil a k dalšímu růstu produktivity práce;
c)  organizuje přípravu a vypracování plánů rozvoje hospodářství spravovaného národním výborem, finančního plánu a rozpočtu národního výboru a dbá, aby v nich bylo zajištěno plné využití všech zdrojů, zejména místních;
d)  rozhoduje o způsobu zajištění hlavních úkolů plánu a rozpočtu národního výboru a zabezpečuje použití materiálních, finančních a investičních prostředků a pracovních sil k plnění hospodářských úkolů podle pořadí naléhavosti potřeb a místních podmínek;
e)  organizuje soustavnou a včasnou kontrolu plnění plánovaných úkolů u podřízených organizací a u rad