Input:

31/2020 F.z., Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události Garance

31/2020 F.z.
ROZHODNUTÍ
o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
 
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
Č. j. 27709/2020/3901-2
 
PID: MFCRAXPMGF

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
takto:
I.

Daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z následujících činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021:
- provozování restauračních zařízení a barů,
- provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
- pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
- pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
- provozování cirkusů a varieté,
- pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
- pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
- pořádání veletrhů,
- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
- provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
- provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,
promíjím
1. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;
2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
3. zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

  
II.

Plátcům daně z přidané hodnoty
promíjím
1. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020:
- Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na testu nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), které lze zařadit pod číselné označení zboží uvedené v příloze I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (dále jen „kód nomenklatury celního sazebníku“), 3822 00;
- Testovací soupravy COVID-19